Zamyslenie na deň 14.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 3,1-13

1 Preto (som) ja Pavel väzňom Krista Ježiša pre vás (bývalých) pohanov; 2 veď ste azda počuli o správe milosti Božej, ktorá mi bola daná pre vás, 3 že mi totiž zjavením bolo oznámené tajomstvo, ako som vám už predtým nakrátko o tom písal. 4 Po prečítaní tohto môžete poznať, ako som pochopil tajomstvo Kristovo, 5 ktoré v iných pokoleniach nebolo známe synom ľudským tak, ako to Duch teraz zjavil Jeho svätým apoštolom a prorokom, 6 totiž, že pohania skrze evanjelium sú spoludedičmi, spoluúdmi (toho istého) tela a spoluúčastníkmi na zasľúbeniach v Kristovi Ježišovi; 7 Jeho služobníkom som sa stal z daru milosti Božej, danej mne pôsobením Jeho moci. 8 Mne, najmenšiemu zo všetkých svätých, dostalo sa milosti, aby som evanjelium o nepochopiteľnom bohatstve Kristovom zvestoval pohanom 9 a vysvetlil, aká je správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko; 10 aby tak teraz kniežatstvám a mocnostiam v nebesiach oznámená bola cirkvou rozmanitá múdrosť Božia 11 podľa predvekého ustanovenia, uskutočneného v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 12 V Ňom sa odvažujeme pristupovať s dôverou skrze vieru v Neho. 13 Preto vás prosím, aby ste neklesli na mysli pre moje súženie, ktoré trpím pre vás; ono je vašou slávou!


Spoludedičia. Keď som pred rokmi svoj život odovzdala do Kristových rúk, bola som ultra-nadšená. Z Krista, z cirkvi, zo služby, z čítania Biblie, z evanjelizácie ľudí. No po nejakom čase som sa akosi stlmila a jednou z vecí, čo som začala robiť, bol výber ľudí, ktorým povedať evanjelium chcem a ktorým nechcem. Zo strachu, že si o mne budú myslieť niečo zlé, z hanby, z pýchy, z posudzovania, že oni sú príliš inteligentní a mali by na to prísť sami, z povýšenectva, že si to nezaslúžia. Potom ma Ježiš usvedčil: Čo keby si teba Denisa (dievča, ktoré ma priviedlo k Ježišovi) vybrala ako človeka, ktorému nechce povedať evanjelium? Možno by to bol niekto iný, ktovie, no zastavil ma ten rozdiel v postoji. – – Židia boli niekoľko tisíc rokov vyvoleným národom. A zrazu prišiel Mesiáš, ktorý neprišiel zachrániť len ich, ale aj pohanov. To bolo pre židov niečo neuveriteľné. Mohli si povedať: „Kto sú pohania, že prijímajú dedičstvo, ktoré bolo určené nám? Veď nedodržiavajú žiadne predpisy ani dogmy. Nezaslúžia si to.“ No Ježiš prišiel spasiť každého. Pavol píše, že skrze evanjelium sa pohania stali spoludedičmi. My sme sa stali spoludedičmi. Kto som ja, aby som si vyberala, komu poviem o Kristovi? Potrebuje Ježiš počuť môj názor na ľudí, alebo potrebujem ja počuť Ježišov názor na ľudí?
Autor: Danica Havrillová
Pieseň: ES 568


Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo. Izaiáš 50,10

Vytrhol nás z moci tmy a preniesol do kráľovstva Svojho milovaného Syna. Kolosenským 1,13


Skutky apoštolov 8,26-39 :: Modlíme sa za: Zemianska Oľča – Lipové (Dn)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby