Zamyslenie na deň 14.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 14,15-26

15 Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázanie. 16 A ja budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami až naveky – 17 Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože Ho nevidí, ani nepozná. Vy Ho poznáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. 18 Neopustím vás ako siroty, prídem k vám. 19 Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte; pretože ja žijem, aj vy budete žiť. 20 V ten deň poznáte, že ja som vo svojom Otcovi, a vy ste vo mne, ako ja som vo vás. 21 Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje, a kto mňa miluje, toho bude milovať aj môj Otec, aj ja ho budem milovať a vyjavím mu seba samého. 22 Povedal Mu Judáš, nie ten Iškariotský: Ako je to, Pane, že sa chceš vyjaviť nám, a nie svetu? 23 Ježiš mu odpovedal: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo, a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. 24 Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová. A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal. 25 Toto som vám povedal, keď som bol s vami. 26 Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril.


Požehnanie života v jednote s Duchom Svätým. Vždy ma poteší, keď rozliční ľudia konajú v rovnakých situáciách veľmi podobne, až totožne. Poteší ma to o to viac, ak sú takto jednotní bez toho, že by o sebe vedeli, či sa počuli. Verím, že túto blízkosť názorov a vyjadrení zažívate aj vy vo vašich rodinách. Manželia sa učia jeden od druhého a vzájomne sa zbližujú v názoroch a konaní. Deti učíme, aby sa podobali na svojich rodičov v dobrom správaní a aby vedeli rozlišovať, čo im škodí. Jednotu zažívame aj v Pánovej cirkvi, kde sa slovo Božie stále čisto káže a sviatosti sa prisluhujú podľa evanjelia. Na službách Božích i mimo chrámov máme blízko k členom Božej rodiny. Cirkev zvestuje pravdy Božieho slova a zbližuje veriacich, bez ohľadu na ducha doby. A verím tomu, že v cirkvi nájdeme tú lásku, ku ktorej nás zaväzuje Ježiš Kristus v prečítanom slove. Pán nám hovorí, v čom máme byť a budeme jednotní: v láske k Bohu, v zachovávaní Jeho prikázaní (vrátane nového prikázania lásky), v prítomnosti Ducha a Božej blízkosti, v učení sa v Božej škole všetkému, čo je od Neho. Prajem vám, aby ste cítili túto jednotu skrze Ducha Svätého a videli požehnanie, ktoré z toho vyplýva, v kruhu vašej rodiny i v bratsko-sesterskom spoločenstve medzi veriacimi. Pre všetkých takto žijúcich platí zasľúbenie, ktoré povedal Pán Ježiš: „Prídeme k Nemu a budeme prebývať u Neho“ (v.23).
Autor: Martin Zaťko
Pieseň: ES 456


Lebo videnie sa splní svojím časom, speje ku koncu a – nesklame; keby sa zdržalo, čakaj naň. Habakuk 2,3

Pán nemešká so zasľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale vám zhovieva, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale aby sa všetci dali na pokánie. 2.Petra 3,9


Ján 15,9-17 :: Modlíme sa za: Tornaľa (Ri)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby