Zamyslenie na deň 14.10.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

ŽALOSPEVY 3,34-66

34  Keď niekto nohami deptá všetkých zajatcov zeme,   35  keď prekrúcajú ľudské práva pred Najvyšším,   36  keď ukrivdia človeku v jeho súdnom spore, či to Hospodin nevidí?   37  Kto povedal kedy niečo, čo by sa splnilo bez Pánovho príkazu?   38  Nepochádza z úst Najvyššieho zlé i dobré?   39  Prečo sa ktorýkoľvek živý človek ponosuje na trest za hriechy?   40  Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi!   41  Pozdvihnime srdcia i ruky k Bohu na nebesiach!   42  My sme sa spreneverili a spriečili, a Ty si neodpustil.   43  Uzavrel si sa v hneve a prenasledoval si nás, usmrcoval si, nešetril,   44  oblakom si sa uzavrel, aby modlitba neprenikla.   45  Spravil si z nás smeti a vyvrheľov uprostred národov.   46  Škerili na nás svoje ústa všetci naši nepriatelia;   47  hrôza a pasca nám bola údelom, spustnutie a skaza.   48  Z očí mi tečú potoky vôd pre skazu dcéry môjho ľudu.   49  Oči sa mi zalievajú bez utíšenia, bez prestania,   50  kým len Hospodin nepozrie a nepohliadne z neba.   51  Moje oko mi spôsobuje bolesť pre všetky dcéry môjho mesta.   52  Moji nepriatelia bez príčiny poľovali na mňa ako na vtáka.   53  V jame umlčali život môj, nahádzali na mňa kamene.   54  Vody sa mi zavreli nad hlavou, povedal som: Už je po mne!   55  Vzýval som Tvoje meno, Hospodine, z najhlbšej jamy;   56  počul si môj hlas, nezakrývaj si ucho pred mojím volaním!   57  Bol si mi blízko v deň, keď som Ťa vzýval, a povedal si: Neboj sa!   58  Ty si viedol môj spor, Pane, vykúpil si môj život.   59  Videl si moju krivdu, Hospodine, dopomôž mi k právu!   60  Videl si všetku ich pomstu, všetky ich zámery proti mne.   61  Počul si ich hanobenie, Hospodine, všetky ich zámery proti mne,   62  reči mojich protivníkov aj ich ustavičné šomranie proti mne.   63  Daj pozor na ich sedenie a vstávanie, ja som ich posmešnou pesničkou.   64  Ty im odplatíš, Hospodine, podľa činov ich rúk.   65  Dáš im zatvrdnuté srdcia. Tvoja kliatba na nich!   66  Prenasledovať ich budeš s hnevom a vyhubíš ich spod svojich nebies, Hospodine.


Neboj sa! Keď sa ma ktosi v súdnej sieni spýtal (ako duchovného), či som ochotný odpustiť vinníkom, ktorí napáchali škody, najprv som nepovedal nič. V súdnej sieni zaznela bežná otázka, položená pri hľadaní spravodlivosti z obvinenej strany súdených. Myslel som na ľudí, žijúcich v skromných pomeroch, ktorí sa na tieto hodnoty naskladali a venovali ich na Božie účely. Z dnešného prorockého slova vyplýva, že Boží ľud, Izrael, sa zatvrdil voči Bohu, prorokovo pôsobenie malo spôsobiť návrat k Hospodinovi v 36. verši: „Keď ukrivdia človeku v jeho súdnom spore, či to Hospodin nevidí?“ Prorok zdôrazňuje tvrdosť Božieho súdu, ktorý zasiahne všetkých. Stojí pod vnútorným tlakom z prichádzajúcej záhuby a skazy. „Prenasledovať ich budeš s hnevom a vyhubíš ich spod Svojich nebies Hospodine“, čítame v 66. verši. Prorok Jeremiáš vyzýva: „Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi. My sme sa spreneverili a spriečili, a Ty si neodpustil.“ Od Pána Boha napriek ľudskej skazenosti prichádza jednoznačné uistenie, že Hospodin prosiaceho vypočuje: „Bol si mi blízko v deň, keď som Ťa vzýval a povedal si: Neboj sa!“ Pán Boh hovorí nám všetkým. Uisťuje nás o tom, že keď k Nemu voláme, vypočuje a obráti nás od nášho odsúdenia a hriechu. Vyslobodí a zachráni nás.
Autor: Ivan Bojna
Pieseň: ES 233


Dvojaké zlo spáchal môj ľud: opustili mňa, prameň živej vody, aby si vykopali deravé cisterny, ktoré neudržia vodu. Jeremiáš 2,13

Povedala Mu žena: Pane, ani načieradla nemáš, a studňa je hlboká, odkiaľ máš teda živú vodu? Ján 4,11


JÁN 18,28-32 :: MODLÍME SA ZA: POPRAD – MATEJOVCE (TA)