Zamyslenie na deň 13.10.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

ŽALOSPEVY 3,1-33

1  Ja som muž, ktorý okúsil biedu pod prútom Jeho prchkosti.   2  Poznal ma a viedol po tme a bez svetla.   3  Naozaj, proti mne vystiera, obracia neustále svoju ruku.   4  Spôsobil chradnutie môjho tela i kože, rozdrvil moje kosti.   5  Ohradil a obkľúčil ma jedom a útrapami,   6  posadil ma do hustej temnoty ako naveky mŕtvych.   7  Postavil stenu vôkol mňa, aby som nemohol vyjsť, zaťažil moje putá.   8  Hoci o pomoc volám a kričím, modlitbe mojej zatarasil cestu;   9  kvádrami zamuroval moje cesty, pokrivil moje chodníky.   10  Je mi akoby číhajúcim medveďom, akoby levom v úkryte.   11  Zviedol ma z cesty, ochromil a spustošil ma.   12  Napäl svoj luk a urobil ma terčom pre svoje šípy.   13  Strelil do mojich obličiek šípy zo svojho tulca.   14  Bol som na výsmech celému môjmu ľudu, jeho posmešnou piesňou každý deň!   15  Nasýtil ma horkosťou, hojne ma napojil palinou.   16  Zuby mi dolámal na kremeni, stlačil ma do popola.   17  Moja duša je zbavená pokoja, zabudol som na šťastie,   18  takže hovorím: Moja sláva je preč, i to, čo som očakával od Hospodina.   19  Rozpomeň sa na moju biedu a blúdenie, na palinu i na jed.   20  Ty sa iste rozpomenieš, že duša vo mne je skľúčená;   21  vezmem si to k srdcu, preto budem čakať na Neho.   22  Hospodinove skutky lásky neprestávajú, lebo Jeho milosrdenstvo sa nekončí;   23  obnovujú sa každého rána, veľká je Tvoja vernosť.   24  Hospodin je môj údel, vraví moja duša, preto budem očakávať na Neho.   25  Dobrý je Hospodin voči tomu, kto dúfa v Neho, voči duši, ktorá Ho hľadá.   26  Dobre je mlčky očakávať na pomoc Hospodinovu.   27  Dobre je mužovi, ak nosí jarmo vo svojej mladosti.   28  Nech sedí sám a nech mlčí, keď mu ho naloží!   29  Nech skloní ústa do prachu, azda je ešte nádej.   30  Nech nastaví líce tomu, kto ho bije, nech sa nasýti potupou.   31  Lebo Pán nezavrhne naveky;   32  ak aj zarmúti, zmiluje sa vo svojej nesmiernej láske,   33  lebo nerád trápi a zarmucuje synov ľudských.


Mlčky čakať na Hospodina. Byť ticho viac hodín robí väčšine ľudí problém. Ticho sa zdá mnohým skľučujúce, ubíjajúce. Veď žijeme v dobe, pre ktorú je charakteristický hluk – hluk ulice, hluk médií, hluk spoločenského života… a tieto zaplavujú náš svet a nedovoľujú nám, aby sme sa ocitli v tichu. Avšak ticho môže byť neraz aj liečivé a uzdravujúce. V tichu človek dokáže lepšie nahliadnuť do svojho vnútra. Vie sa zamyslieť a uvedomiť si mnohé veci. Uvedomiť si to, ako sa v minulosti zachoval. Čo urobil zle. Za čo bojoval. Do čoho investoval svoj čas a energiu. Komu ublížil. Kde sa mohol lepšie rozhodnúť. A ako to dopadlo. Neraz v tichu vyplávajú na povrch aj otázky smerujúce k Pánu Bohu. Kde si, Bože? Nerozumiem Ti. Nechápem súvislosti, ktorých som účastný. Zabudol si snáď na mňa? Zavrhol si ma? Nestojím Ti za to, aby si sa pozrel na môj svet? Ako mám žiť svoj život plnohodnotne? Aj v prečítanom žalospeve čítame: „Dobre je mlčky očakávať na Hospodina“ (v. 26). Preto ticho, mlčanie je príležitosťou skúmať svoj vzťah k Pánu Bohu aj k sebe samému. Nebojme sa ticha! Nájdime v ňom čaro a hĺbku! Nech nás aj ticho dokáže dostať bližšie k Pánu Bohu, aby sme aj mlčky vedeli na Neho očakávať!
Autor: Erika Hlačoková
Pieseň: ES 530


Ja som Hospodin, to je moje meno; Svoju slávu inému nedám, ani Svoju chválu modlám. Izaiáš 42,8

A hoci sú takzvaní bohovia, ale my máme jediného Boha – Otca, z ktorého je všetko, a my pre Neho, a jediného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my skrze Neho. 1.Korintským 8,5.6


1.KORINTSKÝM 14,26-33 :: MODLÍME SA ZA: POPRAD (TA)