Zamyslenie na deň 13.8.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 9,14-17

14 Vtedy prišli k Nemu Jánovi učeníci a hovorili: Prečo sa postíme my a farizeji, a Tvoji učeníci sa nepostia? 15 Odpovedal im Ježiš: Či ženíchovi družbovia môžu smútiť, dokiaľ je ženích s nimi? Ale prídu dni, keď im ženích bude odňatý, a potom sa budú postiť. 16 Nikto nepláta staré rúcho záplatou z nového súkna; veď taká záplata vydrapí aj z rúcha a diera bude ešte väčšia. 17 Ani nové víno nevlievajú do starých nádob, lebo sa roztrhnú nádoby, víno sa rozleje a nádoby sa pokazia; ale nové víno vlievajú do nových nádob, a oboje sa zachová.


V náboženskej praxi Božieho ľudu bol pôst legitímnym prostriedkom pokánia a prejavom viery. Existoval tzv. „Vyhlásený pôst“, ktorým zodpovedné autority volali k pokániu celý národ. Dialo sa tak najmä vtedy, keď sa chystali do boja, keď Izrael odpadol od Hospodina, alebo keď sa bohoslužba stala formálnou. Veľkí Boží muži a ženy sa popri svojich modlitbách aj postili, ak ich čakala nejaká ťažká skúška, mali urobiť nejaké vážne rozhodnutie, alebo im na niečom, za čo sa modlili, veľmi záležalo. Aj sám Pán Ježiš sa postil pred svojím verejným vystúpením. Keď za Ním prišli Jánovi učeníci s výčitkou, prečo sa Jeho učeníci nepostia, nepovedal, že sa postiť netreba. Pôst sa však nesmie stať formálnym prostriedkom na dokazovanie vlastnej zbožnosti alebo záslužným skutkom. Presne tak to robili farizeji. Chceli použiť to, čo priniesol Pán Ježiš, iba ako nejakú záplatu na starý, deravý, formálny náboženský život. Vylepšiť ho, nič viac. Pán Ježiš však nechce zaplátať naše deravé hriešne životy pôstami, modlitbou navyše, alebo polepšením sa v nejakej oblasti. Ježiš dáva úplne nový život v Jeho prítomnosti, ktorú môžeme prežívať každý deň. Ak ti v tejto chvíli chýba Kristus a nevnímaš Jeho prítomnosť, pokánie sprevádzané modlitbami a pôstom sú možnosťou… Pozývam ťa do Jeho blízkosti!
Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme, že nie si formalista. Ponúkaš vzťah, do ktorého patrí aj pôst, ktorý nám umožňuje očistiť si zrak viery, aby sme Ťa lepšie vnímali. Uč nás postiť sa lepšie. Amen.
Pieseň: ES 445
Autor: Anna Činčuráková Tipulová


Na pastvách zelených ma pasie a k vodám osviežujúcim ma privádza. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre Svoje meno. Žalm 23,2-3

Ježiš hovorí: Ja som prišiel, aby mali život, a to v hojnej miere! Ján 10,10


Lukáš 6,27-35 :: Modlíme sa za: Slovenská Ľupča (Zv)