Zamyslenie na deň 14.8.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 9,18-26

18 Keď im toto hovoril, ajhľa, prišiel predstavený synagógy, poklonil sa Mu a povedal: Práve mi dcéra dokonala, ale poď, polož ruku na ňu a ožije. 19 Ježiš vstal, išiel s ním i so svojimi učeníkmi. 20 A tu žena, ktorá dvanásť rokov trpela na krvotok, prišla odzadu a dotkla sa lemu Jeho plášťa; 21 povedala si totiž: Keď sa Mu len plášťa dotknem, ozdraviem. 22 Ježiš sa obrátil, a keď ju videl, riekol: Dúfaj, dcéra, tvoja viera ťa uzdravila. I ozdravela žena v tú hodinu. 23 Keď Ježiš prišiel do domu predstaveného synagógy a videl tých, čo pískali, a hučiaci zástup, 24 povedal: Odíďte, lebo neumrelo dievča, ale spí. A vysmiali Ho. 25 Keď vyhnali zástup, vošiel dnu, chytil dievča za ruku a ono vstalo. 26 I rozniesla sa povesť o tom po celej tej krajine.


Tvoja viera ťa uzdraví. V texte sa s Ježišom stretávajú dva svety. Jeden je z náboženského spoločenstva v osobe predstaveného synagógy Jairosa, ktorý ide skúsiť niečo nevídané. Neprišiel za nikým z nábožných židov, ale za Tým, ktorý chodí po kraji a činí zázraky. Vo svojej viere sa posunul veľmi ďaleko. Pochopil, Kto má naozaj vodu života… Jeho viera mu uzdravila dcéru. – – Ten druhý svet predstavuje žena. Obyčajná, chudobná, lebo všetok majetok minula na liečbu svojej choroby. Nemá odvahu postaviť sa priamo pred Ježiša. Ide s davom. Premýšľa, ako Ho osloviť. No napokon skúsi niečo iné. Aspoň Jeho plášťa sa nebadane dotkne. Verila, že aj to ju môže uzdraviť. Na Ježiša sa v danej chvíli tisli davy, mnohí sa Ho dotýkali, ale toto bolo iné. K nej sa Ježiš obrátil. Jej viera ju uzdravila… – – Títo ľudia boli v zúfalej situácii. V podobných situáciách sa často ocitáme aj my. Choroby, utrpenie, smrť… S tým sa stretávame na dennom poriadku. Ako veľmi by sme chceli, aby aj pri nás Ježiš zasiahol a obyčajným Slovom vyriešil našu beznádej…! Tak radi by sme sa iba dotkli Jeho plášťa! On tu však nie je prítomný fyzicky. Nemáme k dispozícii Jeho plášť. Máme však to, čo uzdravuje – VIERU. Nemusí dôjsť k uzdraveniu tela… Podstatné je zdravie duše, ktorá sa vráti k Bohu…
Modlitba: Daj nám, Pane, pravú vieru. Tú, ktorá je činná skrze lásku. Tú, ktorá Ťa nasleduje a neskúša manipulovať, či ovládať. Tú, na ktorú odpovedáš s radosťou. Amen.
Pieseň: ES 282
Autor: Zuzana Alcnauerová


Predsa sa ma len budeš báť, prijmeš napomenutie. Sofoniáš 3,7

Pokánie čiňte, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. Matúš 4,17


Matúš 5,33-37 :: Modlíme sa za: Slovenská Ves (Ta)