Zamyslenie na deň 13.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

MAREK 8,27-33

27  Ježiš vyšiel spolu s učeníkmi do dedín Cezarey Filipovej. Cestou sa spýtal svojich učeníkov: Za koho ma ľudia pokladajú?   28  Odpovedali Mu: Za Jána Krstiteľa; iní za Eliáša a iní zase za niektorého z prorokov.   29  Potom sa ich opýtal: A vy za koho ma pokladáte? Odpovedal Mu Peter: Ty si Kristus!   30  Vtedy im prísne prikázal, aby o Ňom nevraveli nikomu.

31  Potom ich začal poučovať, že Syn človeka musí mnoho trpieť a zavrhnutý byť staršími, veľkňazmi a zákonníkmi, musí byť zabitý a po troch dňoch vstať z mŕtvych.   32  A povedal to celkom otvorene. Vtedy vzal Ho Peter nabok a začal Ho odhovárať.   33  Ale On sa obrátil a vidiac svojich učeníkov, pokarhal Petra a povedal mu: Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na veci Božie, ale na ľudské!


Najdôležitejšie vyznanie. Uzdravenie slepého na apoštolov určite zapôsobilo. Spoločne s Ježišom sa zastavili nad Cézareou. On sa ich spýtal: „Za koho ma pokladajú ľudia?“ Ľudia boli v rozpakoch z toho všetkého, čo videli pri Ježišovi. Pre jedných bol prorokom, pre iných Jánom Krstiteľom, pre niekoho len tesárom z Nazareta. Marek nám včera prostredníctvom fyzického uzdravenia ukázal znamenie duchovného uzdravenia. Takéto uzdravenie Ježiš prináša nielen učeníkom, ale aj nám dnes. Peter po tom, čo videl uzdravenie slepca, vyznal, kto je pre neho Ježiš: „Ty si Mesiáš!“ (Mk 8,29). Duchovný zrak učeníkov sa iste po zázraku zmenil, ale ani potom nemohol ani jeden z nich na čele s Petrom prijať, že o nejaký čas bude musieť Ježiš trpieť na kríži. Peter si odniesol označenie: „Satan“. Ježiš sa aj dnes Teba pýta: „Za koho ma pokladáš?“ On aj dnes čaká na jasnú odpoveď. Aký máš s Ním vzťah? Je pre teba veľkým Učiteľom, rebelom alebo Mesiášom? Je dôležité ústami i životom vyznať svoj vzťah k Nemu. A tiež prijímať to, čo musel urobiť pre teba aj to, čo chce v tvojom živote urobiť.
Autor: Tibor Molnár
Pieseň: ES 483


Kto vie? Azda sa Boh znova zľutuje, odvráti sa od Svojho blčiaceho hnevu a nezahynieme. Jonáš 3,9

Ak vyznávame svoje hriechy, On je verný a spravodlivý, aby nám odpustil hriechy a očistil nás od všetkej neprávosti. 1.Ján 1,9


IZAIÁŠ 26,1-6 :: MODLÍME SA ZA: MALÁ ČALOMIJA (NO)