Zamyslenie na deň 14.8.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

12. nedeľa po Svätej Trojici
Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí. Izaiáš 42,3


SKUTKY APOŠTOLOV 9,1-9(10-20)

1  A Saul ešte vždy zúril proti učeníkom Pánovým, dychtiac po ich vyvraždení. Išiel teda ku veľkňazovi   2  a vyžiadal si od neho listy na synagógy v Damasku, aby prívržencov toho učenia, ak tam niektorých nájde, poviazaných priviedol do Jeruzalema, mužov aj ženy.   3  Ako šiel a blížil sa k Damasku, ožiarilo ho odrazu svetlo z neba;   4  padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?   5  A on povedal: Kto si, Pane? Odpovedal mu: Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ.   6  Ale ťažko sa ti bude spierať ostňu. Trasúc sa a diviac, spytoval sa (Saul): Čo chceš, Pane, aby som činil? Pán odpovedal: Vstaň a choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť.   7  A mužovia, ktorí šli s ním, stáli ako ohromení, lebo počuli síce hlas, ale nevideli nikoho.   8  Saul teda vstal zo zeme, ale keď otvoril oči, nič nevidel; i vzali ho za ruky a zaviedli do Damasku.   9  A tri dni nevidel, ani nejedol, ani nepil.

10  A bol v Damasku učeník menom Ananiáš. Tomu povedal Pán vo videní: Ananiáš! A on povedal: Tu som, Pane!   11  A Pán mu na to: Vstaň, choď do ulice, ktorá sa volá Rovná, a vyhľadaj v dome Júdovom Saula, prímenom Tarzenského; lebo, hľa, modlí sa,   12  a videl vo videní muža menom Ananiáš, ako vchádza k nemu a kladie ruky na neho, aby zase videl.   13  Ananiáš odpovedal: Pane, od mnohých som počul o tom mužovi, koľko zlého narobil Tvojim svätým v Jeruzaleme;   14  aj tu má moc od veľkňazov, aby poviazal všetkých, ktorí vzývajú Tvoje meno.   15  Riekol mu Pán: Len choď, lebo on mi je vyvolenou nádobou, aby niesol moje meno pred pohanov, aj pred kráľov a pred synov izraelských.   16  Lebo ja mu ukážem, koľko musí trpieť pre moje meno.   17  Odišiel teda Ananiáš a vojdúc do toho domu, položil ruky na neho a povedal mu: Brat Saul, Pán Ježiš, ktorý sa ti ukázal na ceste, po ktorej si prišiel, poslal ma, aby si zase videl a bol naplnený Duchom Svätým.   18  A vtom spadli mu z očú akoby šupiny, zase videl a dal sa pokrstiť.   19  Potom prijal pokrm a zmocnel. Niekoľko dní zostal Saul s učeníkmi, ktorí boli v Damasku,   20  a hneď zvestoval v synagógach Ježiša, že On je Syn Boží.


Obrátenie. Často počúvame svedectvá o zmene života, ktorú spôsobil Pán Ježiš. Je dobré počuť takéto svedectvo z prvej ruky. Povzbudí nás a upevní vo viere. Má to však podmienku. Musí ísť o reálnu udalosť, o skutočnú zmenu. Niekedy sme v pokušení hrať sa na obrátenie. Túžime po veľkom významnom obrate v živote, ako zažívajú očividní hriešnici a vytvoríme si svoj vlastný príbeh obrátenia. Život však tvrdo preveruje pravdivosť našich vyznaní. Pavel skutočne zmenil svoj život. Prestal prenasledovať kresťanov a za krátky čas dramatickým spôsobom utekal z Damasku. Mal byť prenasledovateľom a stal sa obeťou. Neskôr zniesol ešte vážnejší kríž, až po mučenícku smrť v Ríme. – – Ako na pozadí jeho príbehu vyznievajú naše obrátenia? Kedy sme obstáli v skúške viery? Čoho sme boli ochotní sa vzdať, čo vytrpieť a čo obetovať pre vieru v Krista? Dajme si pozor, keď najbližšie budeme spievať pieseň „Smieť žiť pre Krista“… Lebo jej slová pokračujú textom: „pre Neho mrieť“. Myslíme vážne to, čo radi spievame v tejto piesni? Sme ochotní pre Krista priniesť, napríklad obeť zo svojho voľného času v prospech nejakej činnosti v zbore? Sme pre Krista ochotní priniesť obeť svojho pohodlia, keď treba poslúžiť iným? To všetko je ešte stále ďaleko od slov: „pre Neho mrieť“! Sme ochotní takto si overovať pravdivosť svojho obrátenia?
Autor: Ján Velebír ml.
Pieseň: ES 475


Nech sa Ti klania celá zem, nech Ťa ospevujú, nech ospevujú Tvoje meno! Žalm 66,4

Nech je meno nášho Pána Ježiša oslávené vo vás. 2.Tesalonickým 1,12


MAREK 7,31-37 :: ŽALM 147 :: MODLÍME SA ZA: POVAŽSKÝ SENIORÁT