Zamyslenie na deň 13.4.2024

1.Petrov 3,18-22

18 Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu. 19 V ňom šiel kázať aj duchom vo väzení. 20 Oni kedysi veriť nechceli, keď Božia zhovievavosť vyčkávala za dní Noacha, kým sa staval koráb, v ktorom sa zachránili z vody iba niekoľkí, celkovo osem ľudí. 21 To je predobraz krstu, ktorý teraz zachraňuje aj vás, nie však obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou k Bohu o dobré svedomie na základe vzkriesenia Ježiša Krista, 22 ktorý je po svojom odchode do neba po Božej pravici a podmanil si anjelov, vlády, mocnosti a sily.


Moc krstu svätého. Čo sa dialo s Pánom Ježišom počas tých troch dní, keď bol mŕtvy? Mnohí nad tým premýšľajú… a toto je jeden z mála textov, v ktorom nachádzame záhadné a zároveň veľmi pôsobivé náznaky. Boží Syn totiž, keď zostúpil do podsvetia, pokračoval tam vo Svojom poslaní. Nevieme podrobnosti, no neprestáva nás to fascinovať – aj kvôli tomu, čo sa dialo ďalej: On nezostal mŕtvy, ale bol oživený Duchom. Táto Jeho moc i Jeho pôsobenie sú pre nás tajomné. Až strácame slová, sme ohromení. Ale na strane druhej, táto Kristova moc je ponúknutá aj nám. Ako? Cez sviatosť krstu svätého. V ňom sme ponorení do smrti. V ňom sa vynárame v novom živote. V krste sa náš život stáva súčasťou veľkolepého diela spásy. Vďaka nemu sme očistení. Vďaka nemu sa raz s čistým svedomím budeme môcť postaviť pred nebeského Otca. Pán Ježiš Kristus bol vzkriesený pre moje i tvoje spasenie.

Modlitba: Pane Ježišu, ďakujeme Ti za všetko, čo si dobrovoľne a z lásky pre nás hriešnych ľudí urobil. Amen.
Pieseň: ES 136
Autor: Erika Pospíšilová


Živý Boh zachraňuje a vyslobodzuje. Daniel 6,28

Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal Seba samého za mňa. Galaťanom 2,20


Skutky apoštolov 8,26-39 • Modlíme sa za: Lopúchov (ŠZS)