Zamyslenie na deň 13.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 26,57-68

57 Tí však, čo zlapali Ježiša, odviedli Ho ku veľkňazovi Kaifášovi, kde boli zhromaždení zákonníci a starší. 58 Peter Ho nasledoval zďaleka až po dvor veľkňazov, vošiel dnu a sadol si medzi sluhov, aby videl koniec. 59 Veľkňazi však a celá rada hľadali falošné svedectvo proti Ježišovi, ako Ho usmrtiť. 60 Ale nenašli, ani keď prišlo mnoho falošných svedkov. Konečne prišli dvaja 61 a povedali: Tento riekol: Môžem zboriť chrám Boží a za tri dni ho vybudovať. 62 Tu vstal veľkňaz a povedal Mu: Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti Tebe? 63 Ale Ježiš mlčal. Povedal Mu veľkňaz: Zaprisahávam Ťa na živého Boha, aby si nám povedal, či si Ty Kristus, Syn Boží. 64 Ježiš mu odvetil: Ty si to povedal! Ale hovorím vám: Odteraz uvidíte Syna človeka sedieť na pravici Moci a prichádzať na nebeských oblakoch. 65 Vtedy si veľkňaz roztrhol rúcho a povedal: Rúhal sa! Či potrebujeme ešte svedkov? Ajhľa, teraz ste počuli Jeho rúhanie! 66 Čo o tom súdite? Odpovedali: Hoden je smrti. 67 Potom Mu pľuvali do tváre, bili Ho po hlave, niektorí Ho palicovali 68 hovoriac: Prorokuj nám, Kriste, kto Ťa udrel!


On je náš bleskozvod. Všimnime si, kedy sa Pán Ježiš nebránil? Vtedy, keď útočili na Neho, ako na človeka. Kedy sa bránil? Keď útočili na Jeho Božskú podstatu, ako Syna Božieho. Najvyšším bodom nášho Nového kostola na Legionárskej ulici v Bratislave nie je kríž – o niečo vyššie nad krížom je vyvedený bleskozvod. Mne tento bleskozvod pripomína Pána Ježiša, ktorý sa stal bleskozvodom za naše hriechy. Matúš v odseku píše, čo musel Spasiteľ vytrpieť: rozsudok smrti od Svojho ľudu, pľuvanie do Jeho svätej tváre, bitku po ubolenej hlave, palicovanie tela, výsmech… Nakoniec – aj opustenosť od Otca, keď prevzal trest za moje i tvoje hriechy. Aká je tvoja odpoveď na obeť Božieho Syna? – – Gróf Zinzendorf uveril v Pána Ježiša ako dieťa. Potom ako mladý muž stál v roku 1719 v Düsseldorfskej galérii pri obraze Dominika Fettiho s portrétom Pána Ježiša, pod ktorým je nápis: „Urobil som to pre teba! – Čo urobíš ty pre mňa?“ Tento okamih zmenil jeho život. Namiesto kariéry na cisárskom dvore, začína slúžiť Spasiteľovi svojím životom i majetkom. Na jeho majetku mnohí prenasledovaní pre vieru našli azyl a mnohí boli vyslaní ako misionári do celého sveta. Aká bude tvoja odpoveď na to, čo urobil Pán Ježiš pre teba?
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, za Tvoju obeť! Tak veľmi veľa si nám dal! Prosíme, daj nám precítiť, ako veľa sme dostali! Daj nám precítiť aj Tvojho Ducha, ktorý nás vedie k službe a obetavosti! Daj nám srdcia ochotné poslúchať Ho! Amen.
Pieseň: ES 537
Autor: Jozef Kováč


Vľúdna odpoveď odvracia prchkosť, ale urážlivé slovo vzbudzuje hnev. ríslovia 15,1

Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa volať. Matúš 5,9


Lukáš 18,31-43 :: Modlíme sa za: Malá Čalomija (No)