Zamyslenie na deň 12.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 26,47-56

47 Ešte hovoril, a hľa, prišiel Judáš, jeden z dvanástich, a s ním veľký zástup od veľkňazov a starších ľudu s mečmi a kyjmi. 48 Jeho zradca dal im znamenie a povedal: Ktorého pobozkám, ten je; toho chyťte! 49 A hneď pristúpil k Ježišovi a povedal: Buď pozdravený, Majstre! A pobozkal Ho. 50 Ježiš mu riekol: Priateľ môj, čo si prišiel? Vtedy pristúpili, položili ruky na Ježiša a zlapali Ho. 51 A hľa, jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, tasil meč, udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho. 52 Ježiš mu riekol: Vlož svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, ktorí berú meč, mečom zahynú. 53 Či sa nazdáš, že by som nemohol prosiť Otca, a postavil by mi hneď viac ako dvanásť plukov anjelov? 54 Ale ako by sa potom naplnili Písma, že sa to musí tak stať? 55 V tú hodinu riekol Ježiš zástupom: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kyjmi, aby ste ma zajali. Deň čo deň som sedával v chráme a učil, a nezlapali ste ma. 56 Ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké Písma. Vtedy Ho všetci učeníci opustili a utiekli.


Falošný bozk. Ten najužší prejav oddanosti medzi Majstrom a Jeho učeníkom Judášom – Pán Ježiš ho nazýva priateľom – sa premenil na ohavný skutok zrady. Prečo sa Judáš dostal na takúto cestu skazy? Božie Slovo nám na viacerých miestach odhaľuje koreň totálneho Judášovho zlyhania, ktorým bola láska k peniazom. Láska k peniazom, a vôbec, ku všetkému pozemskému, viditeľnému majetku je jedovatý koreň. Ján píše o Judášovi: „Bol zlodej, a keďže pokladnička bola u neho, brával z nej, čo do nej ukladali“ (Jn 12,6). Apoštol Pavel dáva Timoteovi (ale aj nám) veľmi vážnu výstrahu: „Koreňom všetkého zla je zaiste milovanie peňazí“ (1Tim 6,10). Túžime po tom, aby tento jedovatý koreň zla bol úprimným pokáním vykorenený z našich životov, rodín, cirkvi, spoločnosti? Len tak môže vstúpiť k nám Slnko spravodlivosti – Pán Ježiš. – – Mladý stolár začínal svoju živnosť v mestečku Svit „od nuly“. Bol som pritom, keď mu otec hovoril: „Syn môj, keď budeš robiť pre chudobných, vdovy, ľudí v kríze – urob im to len za výrobné náklady (ak môžeš aj lacnejšie), lebo potom ťa určite Pán Boh požehná.“ – – Dnešný text je vážnou výstrahou pred „koreňom zla“ – láskou k peniazom a materiálnym veciam.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že si nám dal tak veľa! Ďakujeme, že nám žehnáš, keď poslúchame Tvoju lásku! Nemusíme byť otrokmi peňazí, keď poznáme Tvoju moc a dobrotu. Amen.
Pieseň: ES 540
Autor: Jozef Kováč


Z hlbín zeme znova ma vyvedieš. Zveľadíš moju dôstojnosť a potešíš ma znova. Žalm 71,20-21

Tak nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo aj len jeden z týchto maličkých. Matúš 18,14


Židom 10,1.11-18 :: Modlíme sa za: Lučenec (No)