Zamyslenie na deň 14.4.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

6. nedeľa pôstna. Kvetná
Syn človeka musí byť povýšený, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Ján 3,14.15


Izaiáš 50,4-9

4 Hospodin, Pán, dal mi jazyk učených, aby som slovom vedel občerstviť ustatého; každé ráno prebúdza mi ucho, aby som počúval ako učeník. 5 Hospodin, Pán, otvoril mi ucho, a ja som sa neprotivil, neodvrátil som sa. 6 Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu; tvár som si neukryl pred potupou a slinou. 7 Ale Hospodin, Pán, mi je na pomoci, preto som nevyšiel na posmech; preto som si zatvrdil tvár ako kremeň a vedel som, že nebudem zahanbený. 8 Blízko je Ten, čo mi priznáva právo; kto sa odváži prieť sa so mnou? Spolu sa postavme: Kto je mojím žalobcom, nech pristúpi ku mne! 9 Ajhľa, Hospodin, Pán, mi je na pomoci, kto ma odsúdi? Hľa, všetci sa rozpadnú ako rúcho, mole ich zožerú.


Poslušnosť a vernosť. Dmitrija komunisti uväznili na 17 rokov. Medzi 15 tisíckami ťažkých kriminálnikov bol jediný veriaci… Každé ráno počas celej väzby sa postavil, zdvihol ruky, chválil Boha a Ježišovi spieval Pieseň srdca. Väzni odpovedali posmeškami, smiechom, preklínaním. Hádzali po ňom jedlo a niekedy aj výkaly, aby ho umlčali. Keď aj po 17 rokoch Dmitrij odmietal podpísať spoluprácu, vyhrážali sa mu smrťou. Žalárnici ho vyvliekli z cely na dvor na miesto popravy. Vtedy sa stalo niečo nezvyčajné. 15-tisíc kriminálnikov začalo spievať Dmitrijovu Pieseň srdca, ktorú on každé ráno spievaval Ježišovi… Žalárnici od neho s hrôzou odstúpili, vrátili ho do cely a o krátky čas ho prepustili. – – Môže viera prežiť aj v silne nepriateľskom prostredí? Keď je vystavená ťažkej skúške, keď čelíme výsmechu, keď na nás žalujú a ukazujú prstom…? Viera nielenže prežije, ale za určitých okolností môže v nepriateľskom prostredí ešte zosilnieť. No len vtedy, keď sme blízko Boha, keď Ho počúvame, neodporujeme Jeho vôli, dôverujeme Mu a nikomu sa neodplácame zlým za zlé. Duchovné návyky, ktoré si osvojíme – duchovná pieseň, modlitba a poznanie Písma – nám pomôžu obstáť, keď sa ocitneme na dne a prepadne nás zúfalstvo. Až vtedy doceníme ich hodnotu. Nebojme sa búrok! Vďaka nim dubom silnejú korene. Zocelia aj nás. Sme v Božej ochrannej zóne!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, za Tvoju lásku, ktorá posilňuje aj v tých najťažších chvíľach. Ďakujeme, že si stvoril hrdinských ľudí, ktorí odolali aj to najväčšie potupenie a niesli tak kríž, ktorý Ti pomohol zachraňovať mnohých. Ďakujeme, že aj nás posilňuješ ku krížu hrdinstva. Amen.
Pieseň: ES 637
Autor: Emília Mihočová


Zhliadni zo Svojho svätého príbytku, z nebies, a požehnaj Svoj ľud, Izrael. 5.Mojžišova 26,15

Ujal sa Izraela, Svojho služobníka, pamätlivý milosrdenstva. Lukáš 1,54


Ján 12,12-19 :: Filipským 2,5-11 :: Žalm 69,17-3 :: Modlíme sa za: Považský seniorát