Zamyslenie na deň 13.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou
  1. nedeľa po Zjavení
    Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží. Rímskym 8,14

Józue 3,5-11.17

5 Potom Józua povedal ľudu: Posväťte sa, lebo zajtra Hospodin učiní divné skutky medzi vami. 6 Potom Józua povedal kňazom: Zodvihnite truhlu zmluvy a prejdite popred ľud. Oni zodvihli truhlu zmluvy a kráčali pred ľudom. 7 Nato riekol Hospodin Józuovi: Dnes ťa začnem vyvyšovať v očiach celého Izraela, aby poznal, že budem s tebou, ako som bol s Mojžišom. 8  Teraz prikáž kňazom, ktorí nesú truhlu zmluvy: Keď vojdete na okraj jordánskych vôd, zastavte sa v Jordáne. 9 Potom Józua povedal Izraelcom: Pristúpte a počujte slová Hospodina, vášho Boha. 10 Józua povedal ďalej: Podľa toho poznáte, že živý Boh je uprostred vás a že istotne vyženie spred vás Kanaáncov, Chetejcov, Chivijcov, Perizejcov, Girgášejcov, Amorejcov aj Jebúsejcov. 11 Ajhľa, truhla zmluvy Pána celej zeme prechádza pred vami cez Jordán.

17 Vtedy kňazi, ktorí niesli truhlu zmluvy Hospodinovej, pevne zastali na súši uprostred Jordánu a celý Izrael prechádzal po súši, kým všetok ľud neprešiel cez Jordán.


O dôvere. Je veľkou pravdou, že na tomto svete sa stále niečo mení: naše vzťahy, miesto bydliska, pracovné pozície, mení sa móda, z rôznych dôvodov meníme niektoré zvyklosti a tak sa v skutočnosti meníme aj my sami. Všade okolo nás a často aj v nás sa dejú zmeny. A tak človek v tomto meniacom sa svete hľadá istoty. A tu nemyslíme len na istoty sociálne, spoločenské, pracovné, či partnerské, ale myslíme aj na istoty emocionálne, duchovné a kresťanské. Keď sa ocitáme v hlbočinách smútku a v ničivých vlnách rozbitých vzťahov, ako medzi ľuďmi, tak aj s Bohom, vtedy hľadáme riešenie a túžime po pozitívnej zmene. Náš prechod cez ťažkosti a rôzne zmeny neovplyvňuje Božiu garanciu, že On bol, je a bude istotou. On je Ten, čo sa nezmenil, nemení a nezmení (Mal 3,6). Záruka tejto istoty sa preveruje v skúškach života, keď sa dostávame od teórie k realite. Každá skúška preveruje našu dôveru k Bohu a umocňuje našu istotu, že ak Bohu dôverujeme, zistíme, čo všetko Boh dokáže. S Ním môžeme počítať za každých okolností. Vo všetkých situáciách života a zmenách, ktoré sa v ňom dejú, potrebujeme múdrosť, pokoru a poslušnosť a vedieť dôverovať Bohu. Ak sa chceme naučiť pravdivo pozerať do očí životným zmenám, musíme sa v prvom rade naučiť pozerať na Boha, ktorý sa nemení.
Pieseň: ES 509
Autor: Dušan Havrila


Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za skúšky, ktoré ukazujú pravdu o našej viere v Teba! Uč nás pokornému nasledovaniu, aby sme ostali pri Tebe! Amen.


V prekypení Svojho hnevu som skryl Svoju tvár na chvíľu pred tebou, no večnou milosťou sa zľutujem nad tebou – vraví Hospodin, tvoj Vykupiteľ. Izaiáš 54,8

Nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu? Rímskym 2,4


Matúš 3,13-17 :: Rímskym 12,1-8 :: Žalm 71 :: Modlíme sa za: Evanjelické zbory v Rumunsku a v bývalej Juhoslávii