Zamyslenie na deň 12.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. Mojžišova 7,1-16

1 Potom riekol Hospodin Nóachovi: Vojdi ty i celá tvoja domácnosť do korábu, lebo som videl, že ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. 2 Vezmi so sebou zo všetkých čistých zvierat po sedem: samcov a samice, a zo zvierat, ktoré nie sú čisté, po páre: samca a samicu. 3 Aj z nebeského vtáctva po sedem: samcov a samice, aby sa ich rod zachoval na celom zemskom povrchu. 4 Lebo o sedem dní spustím na zem dážď na štyridsať dní a štyridsať nocí; zotriem zo zeme všetky tvory, ktoré som utvoril. 5 A Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Hospodin.

6  Nóach mal šesťsto rokov, keď prišla na zem potopa. 7 I vošiel Nóach a s ním jeho synovia, jeho žena i ženy jeho synov do korábu pred vodami potopy. 8 Z čistých i z nečistých zvierat, zo všetkého vtáctva i zo všetkého, čo sa plazí po zemi, 9 vošli do korábu k Nóachovi po páre: samec a samica, ako prikázal Boh Nóachovi. 10 Po siedmich dňoch prišli vody potopy na zem. 11 V šesťstom roku Nóachovho života sedemnásteho dňa druhého mesiaca, ešte toho dňa prepukli všetky žriedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies 12 a lial sa dážď na zem štyridsať dní a štyridsať nocí. 13 Toho istého dňa vstúpil do korábu Nóach a s ním Nóachovi synovia: Šém, Chám a Jáfet, Nóachova žena a tri ženy jeho synov; 14 oni aj všetky druhy živočíchov, všetky druhy dobytka, všetky druhy plazov, čo sa pohybujú po zemi, a všetky druhy vtákov, 15 vošli k Nóachovi do korábu po páre z každého tvora, čo má v sebe dych života. 16 A tie, čo vošli, vošli ako samec a samica z každého tvora, ako mu Boh prikázal. Nato Hospodin zavrel za ním dvere.


Ako Boh prikázal. O Nóachovi sa tu štyrikrát píše, že urobil všetko tak, ako mu Boh prikázal. Nečítame o nijakej inej Nóachovej reakcii na Božie Slovo a príkazy. Nijaké otázky, návrhy, nijaký komentár. Rovnaký postoj vidíme aj u novozákonného Jozefa – muža Márie. Čo mu Boh povedal, to hneď urobil (a neboli to jednoduché a ľahké veci!). Je dobré všimnúť si, že zvlášť v dobách vážnych, rozhodujúcich, keď išlo o veľa, Pán Boh nepotreboval „filozofov“ a „mudrcov“, ale mužov a ženy, ktorí bezvýhradne rešpektovali a poslúchali Jeho slovo. – – Skúsme si aspoň trochu predstaviť, aký praktický dopad mala pre Nóacha táto Božia milosť, ktorú našiel! So svojimi synmi musel postaviť obrovskú špeciálnu loď podľa Božieho „projektu“. Koľko to bolo práce, námahy, premýšľania, výpočtov?! Loď mala slúžiť okrem jeho rodiny aj pre veľké množstvo zvieracích „pasažierov“, ktorých tam bolo treba umiestniť. Pre posádku lode a všetkých „pasažierov“ bolo treba pripraviť a do lode uskladniť obrovské množstvo potravy (plavba trvala dlho). Počas plavby bolo treba zabezpečiť nepretržitú distribúciu potravy a nevyhnutnú starostlivosť o všetkých pasažierov. To určite nebola pre Nóacha „lacná milosť“. Nečaká Pán Boh aj od nás – obdarených milosťou – viac poctivej a namáhavej práce podľa Jeho „projektu“?
Pieseň: ES 233
Autor: Jozef Budaj


Modlitba: Vyznávame Ti, Bože, že sme Tvoju vôľu niekedy neposlúchali a často ani nehľadali. Odpusť nám to a urob naše srdce citlivejšie a ochotnejšie voči Tebe, Bože! Amen.


Tieto národy počúvajú vykladačov znamení a veštcov. Tebe to však Hospodin, tvoj Boh, nedovolil. 5.Mojžišova 18,14

Pavel píše: Preto aj my neprestávame sa modliť za vás a prosiť, kiež ste naplnení poznaním Jeho vôle vo všetkej múdrosti a duchovnej rozumnosti, aby ste chodili hodní Pána, na Jeho úplnú ľúbosť, prinášajúc ovocie v každom dobrom skutku, rastúc v poznaní Boha. Kolosenským 1,9-10


Zachariáš 8,20-23 :: Modlíme sa za: Háj (Tu)