Zamyslenie na deň 13.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 2,1-15

1 Potom sme sa obrátili a vydali sme sa na púšť k Červenému moru, ako mi hovoril Hospodin. Okolo pohoria Séír sme putovali mnoho dní. 2 Vtedy mi riekol Hospodin: 3 Dosť ste sa nachodili okolo tohto pohoria. Obráťte sa na sever! 4 Ľudu prikáž: Pôjdete územím svojich bratov, synov Ézavových, ktorí bývajú v Séíre. Budú sa vás báť, ale majte sa veľmi na pozore! 5 Nepúšťajte sa do vojny s nimi, lebo vám nedám z ich krajiny ani stopu, veď pohorie Séír som dal Ézavovi do vlastníctva. 6 Jedlo si od nich kupujte za peniaze, aby ste mali čo jesť. Ba aj vodu si od nich kupujte za peniaze, aby ste mali čo piť; 7 lebo Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk. Pozná tvoje putovanie po tejto veľkej púšti; už štyridsať rokov je Hospodin s tebou, nemal si v ničom nedostatku. 8 A tak sme odišli od našich bratov, synov Ézavových, ktorí bývajú v Séíre, cestou cez Arábu, ktorá vychádza z Élatu a Ecjón-Geberu. Potom sme sa obrátili a prešli smerom k Moábskej púšti. 9 Vtedy mi riekol Hospodin: Nenapádaj Moábcov a nepúšťaj sa s nimi do vojny, lebo ti z ich zeme nedám nič do vlastníctva, keďže som Ár dal Lótovým synom do vlastníctva. 10 Predtým bývali v ňom Émovia, ľud veľký, početný a vysokej postavy ako Anákovci. 11 Aj ich pokladajú za Refáovcov ako Anákovcov, ale Moábci ich volajú Émami. 12 V Séíre však bývali predtým Chórijci, ale synovia Ézavovi ich vyhnali, vyhubili spred seba a usadili sa na ich mieste, ako urobil Izrael so svojou vlastnou krajinou, ktorú mu dal Hospodin. 13 A teraz sa poberte a prejdite cez potok Zered. Potom sme prešli cez potok Zered. 14 Naše putovanie z Kádeš-Barnéy až po potok Zered trvalo tridsať osem rokov, kým z tábora nevyhynulo celé pokolenie bojovníkov, ako im prisahal Hospodin. 15 Aj ruka Hospodinova doľahla na nich, aby ich vyhubila z tábora až po ich úplné vykynoženie.


Dve strany mince Božej vernosti. Božia vernosť je pre nás nepochopiteľná. Ak sa Mu spreneverujeme, „On zostáva verný, lebo seba samého nemôže zaprieť (2Tim 2,13). V dnešnom texte môžeme vidieť prvú stranu mince Božej vernosti – On je verný k Svojmu ľudu Izraela. Mojžiš Izraelitom pripomína, že Hospodin, tvoj Boh, ťa požehnal pri každom diele tvojich rúk… nemal si v ničom nedostatku. Druhou stranou mince Božej vernosti je Jeho vernosť k národom, ktoré boli voči Izraelu často nepriateľské. Chráni synov Ézavových, ktorí bývali v Séíre, ako aj Moábcov, ktorí za dedičstvo dostali územie Ár. Aj dnešný Boží ľud má za úlohu ďakovať za Božie dary, ale aj byť verný vo svedectve tým, ktorí stoja ešte mimo Božieho kráľovstva. Nech nám je vzorom učeník Matúš! On nielenže zanechal colnicu a nasledoval Pána Ježiša, ale veľmi mu záležalo aj na jeho kolegoch. Urobil pre nich veľkú hostinu vo svojom dome a umožnil im stretnutie s Pánom Ježišom. Zaujímavú skúsenosť hovorila sestra z Vojvodiny. Keď organizujú zájazd na kresťanskú konferenciu na Slovensko, vždy vedome pozvú časť ľudí, ktorí sú mimo cirkevných zborov. Viacerí z nich sa potom zapoja do zborov, a tak majú možnosť osobne poznať Božiu vernosť cez vieru v Pána Ježiša.
Autor: Jozef Kováč
Pieseň: ES 566


Ale ako nebesá prevyšujú zem, tak moje cesty prevyšujú vaše cesty a moje myšlienky vaše myšlienky. Izaiáš 55,9

Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh). 1.Korintským 13,12


Matúš 6,6-13 :: Modlíme sa za: Rimavská Sobota – Vyšná Pokoradz (Ri)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby