Zamyslenie na deň 12.1.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

5.Mojžišova 1,34-46

34 Keď však počul Hospodin vaše slová, rozhneval sa a prisahal: 35 Nikto z týchto mužov tohto zlého pokolenia neuvidí dobrú krajinu, o ktorej som prisahal, že ju dám vašim otcom, 36 okrem Káleba, syna Jefunneho; on ju uvidí a jemu i jeho synom dám krajinu, po ktorej chodil, lebo bol celkom oddaný Hospodinovi. 37 Aj na mňa sa nahneval Hospodin pre vás a riekol: Ani ty tam nevojdeš! 38 Józua, syn Núnov, ktorý je v tvojej službe, tam vojde; jeho povzbuď, on rozdelí Izraelu dedičstvo. 39 Vaše deti, o ktorých ste hovorili, že budú korisťou, a vaši synovia, ktorí dnes ešte nerozoznávajú dobré od zlého, oni ta vojdú; im ju dám a oni ju zaujmú. 40 Vy sa však obráťte a pohnite smerom na púšť cestou k Červenému moru. 41 Vtedy ste mi odpovedali. Prehrešili sme sa proti Hospodinovi. Vystúpime a budeme bojovať, celkom tak, ako nám rozkázal Hospodin, náš Boh! Potom ste sa opásali každý svojím bojovým náčiním a nazdávali ste sa, že je ľahké vystúpiť na pohorie. 42 Vtedy mi riekol Hospodin: Povedz im: Nevystupujte a nebojujte, lebo ja nie som uprostred vás; ináč utrpíte porážku od svojich nepriateľov! 43 Povedal som vám to, no nepočúvali ste, ale vzopreli ste sa rozkazu Hospodinovmu a trúfalo ste vystúpili na pohorie. 44 Vtedy vyšli proti vám Amorejci, ktorí bývali na tom pohorí, prenasledovali vás ako včely a rozháňali vás od Séíru až po Chormu. 45 Keď ste sa vrátili, plakali ste pred Hospodinom, ale Hospodin nepočúval váš hlas a nenaklonil k vám ucho. 46 Preto ste zostali v Kádeši práve tak dlho, ako ste tam bývali.


Požehnaná poslušnosť. Malý Filip sa pokojne hral v piesku pod stromom, keď zrazu otec na neho zavolal: „Filip, Filip… hoď sa na zem a plaz sa ku mne!“ Keď zadychčaný Filip prišiel k otcovi, opýtal sa: „Ocko, prečo som sa musel rýchlo plaziť k tebe?“ „Pozri! Vidíš toho jedovatého hada na strome, pod ktorým si sa hral?“ „Ó, áno. Ako dobre, ocko, že som ťa hneď poslúchol!“ Tento príbeh mi pripomína dnešný biblický text. Všetko sa to „láme“ na poslušnosti alebo neposlušnosti a neviere. Požehnanú poslušnosť a dôveru Hospodinovi prejavili Káleb a Józua. Józua ako vodca doviedol Izraela do zasľúbenej zeme a Káleb dostal do dedičstva od Hospodina veľké územie. Pre neposlušnosť nevošli do Kanaánu: desiati vyzvedači, všetci dospelí Izraeliti, ale ani Mojžiš, ktorý neveril a neposvätil Hospodina pri vodách sváru v Meribe (4M 20,12). Novú šancu vojsť do zasľúbenej zeme dostali od Hospodina izraelitské deti. Dnešný text je výzvou pre deti a dospelých. Nasledujme v poslušnosti Józuu a Káleba, aby nás „had“ hriechu neposlušnosti a neviery nepripravil o zasľúbenú zem, ktorú nám išiel Pán Ježiš v nebi pripraviť!
Autor: Jozef Kováč
Pieseň: ES 493


Pán, Hospodin, zotrie slzy z každej tváre a z celej zeme odstráni potupu Svojho ľudu. Izaiáš 25,8

Veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Rímskym 12,12


Kolosenským 2,1-7 :: Modlíme sa za: Rimavská Píla (Ri)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby