Zamyslenie na deň 12.9.2023

Matúš 16,1-12

1 Nato prišli farizeji a saduceji a podrobili ho skúške. Žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. 2 On im však odpovedal: „Keď nastane večer, hovoríte: ‚Bude pekne, nebo sa červenie.‘ 3 A ráno: ‚Dnes bude nečas, nebo je červené a zamračené.‘ Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia čias neviete? 4 Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak Jonášovo znamenie.“ Nechal ich tam a odišiel. 5 Keď učeníci išli na druhý breh, zabudli si vziať chleby. 6 Ježiš im povedal: „Dajte si pozor a vyvarujte sa kvasu farizejov a saducejov.“ 7 Premýšľali teda a hovorili: „Nevzali sme si chleby.“ 8 Ježiš to spozoroval a povedal: „Maloverní, čo rozmýšľate o tom, že nemáte chleby? 9 Ešte nechápete, a ani sa nepamätáte na tých päť chlebov pre päťtisíc ľudí a koľko košov ste nazbierali? 10 Ani na sedem chlebov pre štyritisíc ľudí a koľko košíkov ste nazbierali? 11 Ako to, že nerozumiete, že som vám nehovoril o chleboch? Varujte sa však kvasu farizejov a saducejov.“ 12 Vtedy pochopili, že im nehovoril, aby sa varovali chlebového kvasu, ale učenia farizejov a saducejov.


Pán Ježiš a Slovo Božie. Ak chceme Pána Ježiša spoznať, čítajme Slovo Božie! Iste, niekedy to chce nájsť si viac času. Pán Ježiš bol s učeníkmi, učil ich – a koľko trpezlivosti na to musel mať?! „Čo to rozmýšľate medzi sebou, vy, ľudia malej viery?… ešte nerozumiete?“ (Mt 16,8-9). Ani ja nerozumiem: Ako mohol byť niekto farizejom, keď mal Boží zákon? Brat Prof. Kolb to vysvetľuje takto: „Kresťania s prílišným dôrazom na svoju zbožnosť – v prílišnej snahe žiť bezúhonne, zbožne, vojdú buď do zúfalstva: Neviem rásť v posvätení. Majú pocit viny za všetko, čo bolo treba a oni nedokázali. Alebo vojdú do samospravodlivosti, lebo si namýšľajú, že sa stali už lepšími v nasledovaní Pána Ježiša ako väčšina evanjelikov a určite už nie sú ako ostatní hriešnici. Na druhej strane evanjelium bez zákona vedie ku falošnej ubezpečenosti: veď Pán Boh je dobrý, On mi všetko odpustí. Lacná milosť. Nie je jednoduché kresťanovi rozlíšiť, poznať, či potrebuje viac zákona alebo viac evanjelia alebo oboje. To je jedna z úloh, ktoré ako Božie deti máme riešiť a správne žiť deň čo deň.“ A my chceme žiť správne nielen ako jednotlivci, ale aj v jednote a láske so svojimi domácimi, v rodine, v cirkevnom zbore. Našou úlohou je svedčiť o Pánovi Ježišovi, vkladať do sŕdc ľudí okolo nás ten pravý „kvas“ Božieho Slova – Evanjelium: „Nebeské kráľovstvo je podobné kvasu“ (Mt 13,33).

Modlitba: Pane, Hospodine, prosíme Ťa, požehnaj nám bystrú myseľ a čisté srdce a veď nás Duchom Svätým, aby sme čítali a počúvali Tvoje Slovo a podľa neho aj konali a boli dobrým kvasom, v mene Pána Ježiša Krista. Amen.
Pieseň: ES 469
Autor: Viola Fronková


Hospodin hovorí: Sami ste videli, ako som vás niesol na orlích krídlach a priviedol k sebe. 2.Mojžišova 19,4

Preto nestrácajte dôveru, lebo bude bohato odmenená. Židom 10,35


Galatským 5,22-26 :: Modlíme sa za: Smrečany (LOS)