Zamyslenie na deň 12.8.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

11. nedeľa po Svätej Trojici
Lebo Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. 1.Petra 5,5


Galatským 2,16-21

„16 vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. 17 A keď aj o nás, ktorí snažne hľadáme ospravedlnenie v Kristovi, bolo usúdené, že sme hriešnici, či je Kristus služobníkom hriechu? Vôbec nie! 18 Lebo ak znova budujem, čo som zboril, sám sa predstavujem ako priestupník. 19 Lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. Spolu s Kristom som ukrižovaný 20 a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. 21 Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus nadarmo umrel.“


Viera nám dáva slobodu. Kresťanská viera je založená na počúvaní Písma svätého. Naša viera nie je o tom, že veríme, čomu chceme, ale tomu, čo sa skutočne stalo. Čo pre nás urobil Nebeský Otec, keď poslal Svojho Syna, Pána Ježiša Krista, aby za nás, za naše hriechy zomrel na kríži a vstal z mŕtvych. Nie my sme pôvodcami ospravedlnenia, ale Pán Boh! Nie my sme zdrojom viery, ale Ten, ktorý nás miluje! Viera je o prijatí tohto Božieho diela a o odovzdaní sa do Jeho pôsobenia. „Nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ Takto to Pavol vyjadruje v našom odseku Písma. To znamená: vierou prijímam to, čo mi Boh ponúka a dáva a to, čo som prijal, žijem a vyznávam. Pravda, nie som dokonalý, bez hriechu, ale v boji s hriechom nie som sám, pretože smiem prijímať odpustenie z rúk milostivého Boha. To je naša kresťanská viera. V nej chceme žiť aj dnešný deň.
Autor: Peter Švehla
Pieseň: ES 446


Služobník Boží povedal: Telo som nastavil tým, ktorí ma bili, a líca tým, ktorí mi trhali bradu; tvár som si neukryl pred potupou a slinou. Izaiáš 50,6

Ježiš trpel za bránou. Vyjdime teda k Nemu von za ohradu, znášajúc Jeho hanenie. Židom 13,12-13


Lukáš 18,9-14 :: Efezským 2,4-10 :: Žalm 148 :: Modlíme sa za: ROMA – Rómska organizácia misijných aktivít