Zamyslenie na deň 12.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 23,1-11

Pavel sa uprene zahľadel na radu a prehovoril: Mužovia, bratia! Až do dnešného dňa robil som vo všetkom podľa svojho najlepšieho svedomia pred Bohom. 2 Tu veľkňaz Ananiáš rozkázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho bili po ústach. 3 Povedal mu Pavel: Boh bude biť teba, obielená stena! Ty sedíš tu, aby si ma súdil podľa zákona, a kážeš ma biť proti zákonu? 4 Ale tí, čo tam stáli, dohovárali mu: Veľkňazovi Božiemu zlorečíš? 5 Odpovedal Pavel: Nevedel som, bratia, že je veľkňaz; lebo je napísané: Vladárovi svojho ľudu nebudeš zlorečiť. 6 Keďže však Pavel vedel, že prítomní sú sčiastky sadukaji a sčiastky farizeji, zvolal v rade: Mužovia, bratia, som farizej, syn farizejov, a pre (moju) nádej, pre (vieru v) zmŕtvychvstanie ma súdia. 7 Ako to povedal, povstal rozkol medzi farizejmi a medzi sadukajmi a zhromaždenie sa rozdvojilo. 8 Sadukaji totiž hovoria, že niet zmŕtvychvstania ani anjela, ani ducha; kým farizeji vyznávajú oboje. 9 Strhol sa teda ohromný krik. Spomedzi farizejov povstali niektorí zákonníci a ostro sa hádali volajúc: Nič zlé nenachádzame na tomto človeku. A čo ak Duch hovoril s ním alebo anjel? Nebojujme proti Bohu! 10 Keďže povstal veľký rozkol, obával sa veliteľ, že roztrhajú Pavla; rozkázal vojakom zísť dolu, vytrhnúť im ho a odviesť do kasárne.

11 V nasledujúcu noc postavil sa Pán vedľa neho a riekol mu: Buď zmužilý, Pavel; lebo ako si svedčil o mne v Jeruzaleme, tak musíš svedčiť aj v Ríme.


Zvesť o zmŕtvychvstaní prináša nádej, ale i rozdelenie. Čo je centrom našej viery? Nádej v zmŕtvychvstanie spôsobuje rozbroje už tisícročia. Pavlovi stačila malá zmienka o jeho viere a hneď povstala hádka medzi tými, ktorí sa bili do pŕs, že poznajú Boha. Ich „múdrosť“ a „poznanie“ im zabránili počuť to podstatné, čo im mohol Pavol odovzdať. On mohol ich pohľad zamerať na Ježiša, ktorý je Darcom večného života. Bez zvesti o Spasiteľovi im zostala iba prázdna múdrosť a zbytočné filozofovanie. Keď Kristus vypadne z pozornosti veriacich, takmer s istotou sa stratíme v malichernostiach, bájkach a rodokmeňoch. Budeme sa sporiť o formách a obradoch, no Pôvodcu života si nebudeme všímať. Pýcha na naše náboženstvo nás odvedie od viery v Spasiteľa. Nie je to paradox? Hľadajme jednotu a pokoj navzájom, premýšľajme, či je v každej chvíli v strede našej pozornosti Ježiš a Jeho slová. K tomu nás povzbudzuje Božie Slovo. Buďme svedectvom o Kristovi! V takejto viere nás bude posilňovať Duch Boží a bude svedectvom na záchranu pre ďalších ľudí.
Autor: Peter Podlesný
Pieseň: ES 676


Hospodine Pane, Ty sám si Boh, Tvoje slová sú pravdivé. 2.Samuelova 7,28

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. Lukáš 21,33


Filipským 2,12-18 :: MODLÍME SA ZA: Polichno (No)