Zamyslenie na deň 11.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 22,22-30

Až po tieto slová ho počúvali, ale tu skríkli silným hlasom: Preč zo zeme s takýmto človekom, lebo nie je hoden žiť! 23 A keď len kričali, rozháňajúc sa plášťami a hádžuc prach do vzduchu, 24 rozkázal veliteľ odviesť ho do kasárne a kázal ho zbičovať, aby sa dozvedel, prečo kričali tak na neho. 25 Ale ako ho vytiahli, aby ho bičovali, povedal Pavel stotníkovi, ktorý tam stál: Či smiete bičovať rímskeho občana, a to k tomu neodsúdeného? 26 Keď to stotník počul, pristúpil k veliteľovi a povedal mu: Čo to robíš? Veď ten človek je rímsky občan! 27 Pristúpil teda veliteľ a povedal mu: Povedz mi, si ty rímsky občan? A on odpovedal: Áno, som. 28 A veliteľ povedal: Ja som si za drahé peniaze zadovážil to občianstvo. Ale Pavel odpovedal: Ja som sa však narodil (ako rímsky občan). 29 Hneď nato odstúpili od neho, ktorí ho mali bičovať. Aj sám veliteľ sa preľakol, keď zvedel, že je rímsky občan, a on že ho dal poviazať. 30 Na druhý deň, keďže sa chcel spoľahlivo dozvedieť, čo to vlastne Židia žalujú na neho, dal ho rozviazať a rozkázal, aby sa zišli veľkňazi a celá rada; i dal predviesť Pavla a postavil ho pred nich.


Nenápadná viera nebola Pavlovou doménou. Pavlova viera nenechávala okolie ľahostajným. Mnohí reagovali tak, že chceli lepšie spoznať Krista, o ktorom hovoril. Boli zaiste aj takí, ktorí zostávali ľahostajní. No v dnešnom texte sa prejavili tí, ktorých zvesť o Ježišovi privádzala do zúrivosti. V predchádzajúcich kapitolách môžeme vidieť, že Pavol sa mohol uchýliť pod ochranu rímskych vojakov, no požiadal, aby mohol prehovoriť. Nedbal na reakcie ľudí, pretože vedel, že potrebujú počuť o Ježišovi. Napriek hnevu, ktorý prejavovali, im chcel ukázať Spasiteľa. Aké sú reakcie okolia na náš život s Kristom? Nežijeme vieru, o ktorej nikto netuší? Možno sa bojíme hnevu, či odmietnutia, ale z Pavlovho života čítame povzbudenie. Kto sa stretne s Kristom, nehľadí na to, či je preňho výhodné alebo nevýhodné hovoriť o Mesiášovi. Odpoveďou na Pavlovu vieru bola aj zvedavosť rímskeho veliteľa. Naša prejavená viera môže skutočne priniesť záujem aj tam, kde by sme to nečakali. Aj v tomto dni môžeme stretnúť ľudí, ktorých naša viera rozhnevá, alebo sa jej budú prizerať z ústrania. Našou úlohou je zostať vernými bez ohľadu na následky. Duch Boží bude potom robiť, čo chce On.
Autor: Peter Podlesný
Pieseň: ES 481


Hospodin povedal Nóachovi: Ajhľa, ja ustanovujem svoju zmluvu s vami a s vaším budúcim potomstvom aj s každým živým tvorom, že vody potopy už nevyničia všetko tvorstvo a nebude už potopy, aby zničila zem. 1.Mojžišova 9,9-10.11

Boh ustanovil medzi nami zvestovanie zmierenia. 2.Korintským 5,19


1.Petra 3,8-17 :: MODLÍME SA ZA: Pohronský Ruskov (Dn)