Zamyslenie na deň 12.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa po Veľkej noci. Jubilate
(Zvučne plesaj Bohu, celá zem! Žalm 66,1)
Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové. 2.Korintským 5,17


Príslovia 8,22-36

22 Hospodin ma stvoril na počiatku svojho diela, pred svojimi pradávnymi skutkami. 23 Od vekov bola som utvorená, od prapočiatku zeme. 24 Keď ešte nebolo morských hlbín, zrodila som sa, keď ešte nebolo žriediel bohatých na vody. 25 Skôr, ako boli hory usadené na svoje miesto, zrodila som sa skôr ako pahorky, 26 skôr, ako učinil zem, polia a prvé hrudy na svete. 27 Keď upevnil nebesá, bola som tam, keď vymeral obzor nad morskými hlbinami, 28 keď hore upevnil oblaky, keď posilnil žriedla morskej hlbiny, 29 keď postavil moru medze, aby vody nepretekali cez jeho brehy, keď vymeral základy zeme, 30 ja som bola u Neho ako miláčik, bola som Jeho rozkošou deň čo deň, hrávala som sa pred Ním v každý čas, 31 hrávala som sa na Jeho svete a rozkošou mi bolo byť s ľuďmi. 32 Tak teda počúvajte ma, synovia! Blahoslavení sú tí, ktorí zachovajú moje cesty. 33 Počúvajte napomenutia, buďte múdri a nezanedbávajte ich! 34 Blahoslavený človek, čo ma počúva, a deň čo deň bdie pri mojich dverách a stráži veraje mojich brán. 35 Veď kto mňa nachádza, nachádza život, dosiahne obľubu u Hospodina, 36 ale kto ma obíde, škodí sám sebe; všetci, čo ma nenávidia, milujú smrť.


Pán Boh je láska a v tejto láske nám zjavuje Svoju múdrosť, ktorou pôsobí vo svete od začiatku Svojho stvoriteľského diela. Táto múdrosť pôsobí v harmónii s prírodou, do ktorej vložil všetky Svoje zákony tak, aby do seba zapadali a Jeho dielo mohlo ďalej pokračovať. Poznávajúc postupne všetky zákonitosti, človek zostáva v nemom úžase nad veľkosťou a krásou Jeho dokonalého diela, nad Božou prozreteľnosťou! Je dobré, keď človek rešpektuje všetky zákonitosti a spolupodieľa sa na vytváraní hodnôt, ktoré sú pre neho prospešné. Okrem Božej múdrosti a lásky v Ježišovi Kristovi však existuje aj iná múdrosť, ktorá nebuduje, ale ničí Božiu prírodu a život v nej. Od začiatku stvorenia si človek musí vybrať, pre ktorú múdrosť sa rozhodne. Je to celoživotný zápas. Keď človek vo svojom výbere zlyhá, ocitne sa v kríze. Každá kríza je však dobrá na to, aby prehodnotil svoje hodnoty a rozhodnutia a rozhodol sa pre Božiu múdrosť, ktorá buduje celé Božie stvorenstvo. Aby sa rozhodol pre život so vzkrieseným Kristom a chválil svojho nebeského Otca za Jeho milosť.
Modlitba: Stvoriteľu, ďakujeme Ti za Tvoje dobré dielo a zákonitosti, na ktorých si ho utkal. Prosíme, daj nám múdrosť poznávať ich a srdce ochotné nasledovať Ťa a podriadiť sa Tvojej vôli. Vykonaj cez nás veľa dobra. Amen.
Pieseň: ES 445
Autor: Iveta Korenková


Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho. Nahum 1,7

Všetkým sme utláčaní, ale nie potlačení; sme tiesnení, ale si nezúfame. 2.Korintským 4,8


Ján 15,1-8 :: Skutky apoštolov 17,22-34 :: Žalm 103 :: Modlíme sa za: Slovenské evanjelizačné stredisko