Zamyslenie na deň 11.5.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Samuelova 6,1-23

1 Potom Dávid zhromaždil celý výkvet Izraela – tridsaťtisíc chlapov. 2 Pobral sa a šiel so všetkým ľudom, ktorý bol s ním, do Baaly v Judsku, aby odtiaľ priniesli truhlu Božiu, pomenovanú podľa mena Hospodina mocností, ktorý tróni nad cherubmi. 3 Keď naložili truhlu Božiu na nový voz, vyniesli ju z domu Abínádába, ktorý bol na vŕšku; Uzzá a Achjó, synovia Abínádábovi, sprevádzali nový voz 4 s truhlou Božou; tak ju odviezli z Abínádábovho domu, ktorý bol na vŕšku; Achjó kráčal pred truhlou. 5 Dávid a celý dom Izraela tancovali pred Hospodinom z celej sily: s piesňami na citarách, harfách, bubnoch, na zvončekoch a cimbaloch. 6 Keď prišli k Náchonovmu humnu, Uzzá vystrel ruku k truhle Božej a zadržal ju, lebo voly sa potkli. 7 Preto Hospodin vzbĺkol hnevom proti Uzzovi a Boh ho na mieste zrazil pre jeho nerozvážnosť; zomrel tam pri truhle Božej. 8 To Dávida rozrušilo, pretože Hospodin zdrvil Uzzu; to miesto sa volá až do dnešného dňa Perec-Uzzá. 9 V ten deň Dávid dostal strach pred Hospodinom a povedal: Ako príde truhla Hospodinova ku mne? 10 Preto Dávid nechcel previezť truhlu Hospodinovu k sebe do Dávidovho mesta, ale dal ju odniesť do domu Óbéd-Edóma Gatského. 11 Vtedy truhla Hospodinova ostala v dome Óbéd-Edóma Gatského tri mesiace, i požehnal Hospodin Óbéd-Edóma a celý jeho dom. 12 Keď kráľovi Dávidovi oznámili: Pre truhlu Božiu požehnal Hospodin dom Óbéd-Edóma i všetko, čo mal, Dávid odišiel a s radosťou preniesol truhlu Božiu z Óbéd-Edómovho domu do Dávidovho mesta. 13 Keď tí, čo niesli truhlu Božiu, urobili šesť krokov, obetoval býka a vykŕmené teľa. 14 A Dávid tancoval z celej sily pred Hospodinom, opásaný ľanovým efódom. 15 Tak Dávid a celý dom Izraela prevážali truhlu Hospodinovu s jasotom a za zvuku trúby. 16 Keď truhla Hospodinova vchádzala do Dávidovho mesta, Saulova dcéra Míkal hľadela z okna, a keď videla kráľa Dávida poskakovať a tancovať pred Hospodinom, pohrdla ním vo svojom srdci. 17 Keď priniesli truhlu Hospodinovu a zložili ju na jej miesto uprostred stánku, ktorý dal Dávid pre ňu postaviť, obetoval Dávid pred Hospodinom spaľované obete a obete spoločenstva. 18 Keď dokončil spaľované obete a obete spoločenstva, požehnal ľud v mene Hospodina mocností. 19 I nadelil všetkému ľudu, celému množstvu Izraela, tak mužom ako i ženám, každému po jednom pecni chleba, po jednom datľovom a po jednom hroznovom koláči; nato všetok ľud odišiel, každý do svojho domu. 20 Keď sa Dávid vrátil pozdraviť svoju domácnosť, Míkal, Saulova dcéra, vyšla Dávidovi v ústrety a povedala: Aký slávny bol dnes kráľ Izraela, ktorý sa dnes obnažoval pred očami dievok svojich služobníkov, ako sa obnažuje len nejaký rozpustilec. 21 Nato Dávid povedal Míkal: Pred Hospodinom, ktorý si mňa vyvolil miesto tvojho otca a miesto celého jeho domu, a označil ma za knieža nad Hospodinovým ľudom, nad Izraelom, pred Hospodinom som sa veselil. 22 Ešte viac sa pokorím ako teraz a budem ponížený vo vlastných očiach, ale pred dievkami, o ktorých si hovorila, budem v úcte! 23 Preto Saulova dcéra Míkal nemala deti do dňa svojej smrti.


Kto sa poníži, bude povýšený. Dávid je po dlhom čakaní a prenasledovaní konečne kráľom celého Izraela. Býva v Jeruzaleme, v meste Dávidovom. Niečo mu však chýba. Už sa osvedčil ako kráľ, ale chce byť pre svoj ľud aj kňazom. Preto sa rozhodol, že do Jeruzalema privezie truhlu zmluvy. Všetci sa radovali a hrali pred Hospodinom na rôzne hudobné nástroje. Nečakane však dôjde ku katastrofe – voly uhnú z cesty a príliš horlivý Uzzá zomrie. „Čo som urobil zle? Ako príde ku mne truhla Hospodinova? pýta sa Dávid a je smutný a plný bázne. – – Po troch mesiacoch pokračuje cesta truhly Božej ďalej do Jeruzalema. Je to cesta bázne, vďaky a úcty k Hospodinovi, ktorý tróni nad cherubmi. Konečne je truhla Božia v Jeruzaleme. Dávid a všetok ľud sa radujú z Hospodinovej blízkosti a dávajú to hlučne najavo. – – O čo nám v živote ide? Dávid bol ako my, ale snažil sa stále robiť to, k čomu ho povolal Hospodin. Veľmi túžil po Božej prítomnosti a urobil pre to všetko, čo bolo v jeho silách. Nebojme sa prekážok, námahy, možno aj posmechu a pohŕdania od ľudí okolo nás! Pán Ježiš nás volá k nasledovaniu a hovorí: „A ktokoľvek sa povýši, bude ponížený, a ktokoľvek sa poníži, bude povýšený“ (Mt 23,12). Akú cestu si vyberieš? Cestu Dávida, poníženého služobníka Hospodina zástupov, alebo cestu Míkal, ktorá pre svoju pýchu prišla o Hospodinovo požehnanie?
Modlitba: Odpusť nám, Bože, pýchu. Snahu páčiť sa ľuďom. Pokor nás, aby sme Ti lepšie slúžili, lebo to je prameň skutočnej radosti. Radosti, ktorá je aj užitočná a neskončí v prázdne. Amen.
Pieseň: ES 343
Autor: Ľubica Trusinová Vecanová


Nech obráti Hospodin Svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj! 4.Mojžišova 6,26

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. Filipským 4,7


Ján 14,1-6 :: Modlíme sa za: Nitra (Dn)