Zamyslenie na deň 11.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 5,1-11

1 Potom som znovu zdvihol oči a videl som letiaci zvitok. 2 On sa ma opýtal: Čo vidíš? Odpovedal som: Vidím letieť zvitok o dĺžke dvadsať lakťov a o šírke desať lakťov. 3 Vtedy mi povedal: Toto je kliatba, ktorá vychádza na celú krajinu. Lebo každý zlodej a každý krivoprísažník bude potrestaný podľa nej. 4 Vyvediem ju – znie výrok Hospodina mocností – a vojde do domu zlodeja i do domu toho, kto v mojom mene krivo prisahá; usídli sa v jeho dome a úplne ho zničí aj s hradami a kamením.

5 Anjel, ktorý so mnou hovoril, vystúpil a povedal mi: Pozdvihni oči a pozri, čo to vychádza! 6 Opýtal som sa: Čo je to? Odpovedal mi: To je éfa, ktorá vychádza. A dodal: To je vina celej krajiny. 7 A hľa, zdvihol sa olovený vrchnák a jedna žena sedela v éfe. 8 Nato povedal: Toto je bezbožnosť. Hodil ju do éfy a na jej otvor hodil olovený príklop. 9 Keď som pozdvihol oči, videl som vychádzať dve ženy, a vietor im dvíhal krídla. Mali krídla ako bociany. Zdvihli éfu medzi zem a nebo. 10 Vtedy som povedal anjelovi, ktorý so mnou hovoril: Kam odnášajú éfu? 11 Odpovedal mi: Chcú jej postaviť dom v krajine Šineár, a keď ho pripravia, zložia ju tam na jej základy.


Vytrvajme v nasledovaní Ježiša Krista! Ako veľmi sa podobáme tým, ktorí napriek Božej milosti a vyvoleniu, odpadli od cesty spásy! Zachariáš hľadí na ľud, nad ktorým sa vznáša Boží súd. Nie sú to pohania. Mali poznanie dokonalého zákona Božieho a spreneverili sa mu. Prestúpenia prikázaní „nepokradneš“, „nevypovieš krivého svedectva proti svojmu blížnemu“, sa stali ich pracovnou metódou. Či tak nekonáme, či si nevolíme tých, ktorí spoločné pokladajú za svoje a klamstvo používajú namiesto pravdy? Postupne preberáme maniere sveta do života cirkvi. Krádež a klamstvo voláme šikovnosťou, zabúdajúc, že je tu Niekto, kto dal jasné pravidlá a Koho slovo súdu je nekompromisné: „Lebo statoční budú bývať v krajine a bezúhonní zostanú v nej. Bezbožní však budú z krajiny vyplienení a neverní vykorenení z nej“ (Pr 2,21-22). V Božom ľude nebude mať miesto nijaká bezbožnosť. Bude z nej vytesnená. Prenesená na miesto bez milostivej prítomnosti Hospodina tak, ako Éfa so ženou do krajiny Šineár. Postavia ju na základy podsvetia. Ak sa chceme zachrániť, kajajme sa a prosme Pána Ježiša Krista, aby nás obnovil mocou Ducha Svätého a zachoval naše mená v knihe života!
Autor: Slavomír Gallo
Pieseň: ES 11


Nech ťa požehná Hospodin a nech ťa ochraňuje! 4.Mojžišova 6,24

Žehnajte, lebo na to ste povolaní, aby ste zdedili požehnanie. 1.Petra 3,9


Izaiáš 25,1-8 :: MODLÍME SA ZA: Vyšná Slaná (Ge)