Zamyslenie na deň 12.11.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou
  1. nedeľa po Svätej Trojici
    Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. Matúš 5,9

Lukáš 17,20-24(25-30)

20 Keď sa ho farizeji pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedal im: „Príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. 21 Ani nepovedia: ‚Hľa, tu je!‘ alebo: ‚Tamto je!‘ Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami.“ 22 A učeníkom povedal: „Prídu dni, keď si budete žiadať vidieť jeden z dní Syna človeka, ale neuvidíte. 23 Vtedy vám povedia: ‚Hľa, tam je! Hľa, tu je!‘ Ale vy nechoďte, nebežte za nimi! 24 Lebo ako blesk, keď sa zablýska, ožiari všetko od jedného konca pod nebom až po druhý, tak bude aj Syn človeka vo svoj deň.

( 25 Ale najprv musí mnoho trpieť a byť zavrhnutý týmto pokolením. 26 Ako bolo za dní Noacha, tak bude aj za dní Syna človeka. 27 Jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noach vošiel do korábu. Vtedy prišla potopa a všetkých zahubila. 28 Podobne bolo za dní Lótových: jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali. 29 V deň, keď Lót vyšiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubil. 30 Tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.)


Na čo sa najviac sústreďuješ? Čo je pre teba dôležité? Máme pred sebou farizejov, ktorí sa sústreďujú na veci Božieho kráľovstva. Napriek tomu o nich platí: „Oči majú, a nevidia, uši majú, no nepočujú.“ Pýtajú sa, kedy a odpoveď je, kde… Kráľovstvo Božie je už medzi nimi. Nie sú jediní, kto sa minul cieľa… Aj ľudia, ktorí žili za dní Nóachových, sa sústreďovali na nepodstatné veci: jedli, pili, ženili sa a vydávali. Podobne v Sodome: jedli, pili, kupovali a predávali, sadili, stavali… Každodenné veci im „prekryli“ to najdôležitejšie – vzťah s Bohom, vzťah lásky. A predsa každý z nich mal šancu zmeniť sa. Nóachovým susedom rástol pred očami koráb záchrany a… nič. Do Sodomy prišli Boží poslovia, ktorých hriešni Sodomčania nespoznali. A farizeji? Tí mali Záchrancu medzi sebou a tiež Ho nevnímali. Všetci sa sústreďovali na nepodstatné veci. A ako je to s tebou? Na čo sa sústreďuješ ty? Čo je pre teba dôležité? Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, čo Ho čakala, pretrpel kríž, pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu (Žid 12,2)! Nepýtaj sa, kedy, ale kde! Je tu a teraz. Blízko teba, predo dvermi tvojho srdca, v tvojej rodine, v spoločenstve. Posol Božej lásky, Ježiš, prišiel priamo za tebou. On je Ten najdôležitejší. Sústreď sa na Neho aj dnes!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že máme duchovný zrak viery. Odpusť, že mi niekedy stučnie srdce, a potom nevidím, čo mám. Veď ma Svojím Duchom, nech nezablúdim. Amen.
Pieseň: ES 504
Autor: Oľga Kaňuchová


Jozef povedal svojim bratom: Len sa cestou nehádajte! 1.Mojžišova 45,24

Navzájom sa znášajte a odpúšťajte si, najmä ak by mal niekto niečo proti niekomu. Ako Pán odpustil vám, tak aj vy odpúšťajte druhým! Kolosenským 3,13


Rímskym 8,18-25 :: Micheáš 4,1-5(7b) :: Žalmy 22,23-32 :: Modlíme sa za: Biblické hodiny

One thought on “Zamyslenie na deň 12.11.2023

Comments are closed.