Zamyslenie na deň 11.9.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Nehemiáš 8,1-18

1 Vtedy sa zhromaždil všetok ľud do jedného na námestie pred Vodnou bránou a požiadali zákonníka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona, ktorú Hospodin dal ako príkaz Izraelu. 2 Nato v prvý deň siedmeho mesiaca kňaz Ezdráš priniesol zákon pred zhromaždenie mužov i žien a tých, ktorí boli schopní rozumieť, čo počúvali. 3 Čítal z neho na námestí pred Vodnou bránou od svitania do poludnia pred mužmi aj ženami a tými, ktorí mohli chápať; pozornosť všetkých bola obrátená na knihu zákona. 4 Zákonník Ezdráš stál na drevenom lešení, ktoré na to zhotovili, a vedľa neho po jeho pravici stáli Mattitja, Šema, Anája, Úrija, Chilkija a Maaséja a po ľavici Pedája, Míšáél, Malkija, Chášum, Chašbaddána, Zecharja a Mešullám. 5 Ezdráš otvoril knihu pred očami všetkého ľudu, lebo bol nad všetkým ľudom; keď ju otvoril, všetok ľud povstal. 6 Ezdráš dobrorečil Hospodinovi, veľkému Bohu, a všetok ľud pozdvihujúc ruky odpovedal: Amen, Amen. Potom sa sklonili a klaňali Hospodinovi tvárou k zemi. 7 Jéšúa, Bání, Šerebja, Jámín, Akkúb, Šabtaj, Hódija, Masséja, Kélíta, Azarja, Józábád, Chánán, Pelája a levíti poúčali ľud o zákone, a ľud stál na svojom mieste. 8 Čítali z knihy Božieho zákona stať za staťou, vysvetľujúc zmysel; tak pochopili, čo sa čítalo. 9 Vtedy kráľovský miestodržiteľ Nehemiáš, kňaz-zákonník Ezdráš i levíti, ktorí poučovali ľud, povedali všetkému ľudu: Svätý je tento deň nášmu Bohu, Hospodinovi; netrúchlite teda a neplačte! Všetok ľud totiž plakal, keď počul slová zákona. 10 Ďalej im povedal: Choďte, jedzte najlepšie veci, pite sladké nápoje a pošlite podiel aj tým, ktorí nemajú nič pripravené, lebo tento deň je svätý nášmu Pánovi. Nebuďte smutní, lebo radosť z Hospodina je vašou silou. 11 Levíti takto upokojovali všetok ľud: Utíšte sa, lebo je svätý tento deň; nebuďte smutní! 12 Vtedy všetok ľud odišiel jesť a piť, poslať podiely a svätiť veľký radostný sviatok, lebo pochopil slová, o ktorých ho poučili. 13 Na druhý deň sa zhromaždili predáci rodín všetkého ľudu, kňazi, levíti k zákonníkovi Ezdrášovi, aby pochopili slová zákona. 14 Našli zapísané v zákone, ktorý Hospodin vydal ako príkaz prostredníctvom Mojžišovým, že Izraelci vo sviatok v siedmom mesiaci majú bývať v stánkoch 15 a že majú rozhlásiť a prevolať vo všetkých mestách i v Jeruzaleme: Vyjdite do hôr, doneste ratolesti z olivy a borovice, ratolesti myrtové, palmové a z iných listnatých stromov na zhotovenie stánkov, ako je napísané. 16 Vtedy ľudia vyšli, doniesli a zhotovili si stánky, každý na svojej streche a na svojich dvoroch, i na nádvorí Božieho domu, i na námestí pri Vodnej bráne a na námestí pri Efrajimskej bráne. 17 Tak si zhotovil stánky celý zbor tých, čo sa vrátili zo zajatia; tak bývali v stánkoch. Od čias Józuu, syna Núnovho, totiž Izraelci tak nerobili po onen deň. Radosť z toho bola veľmi veľká. 18 Ezdráš dennodenne čítal knihy Božieho zákona, od prvého dňa až do posledného. Sedem dní svätili sviatok a na ôsmy deň bolo slávnostné zhromaždenie podľa nariadenia.


Radosť! Dobre vykonaná práca prináša človeku radosť. Je dobré tešiť sa z vecí, ktoré sa podaria a prinášajú úžitok. Radosť napĺňa človeka niečím výnimočným. Vždy, keď sa nám niečo podarí, máme oveľa väčšiu silu a ochotu pustiť sa do nových vecí. Niekedy prehliadneme aj úskalia a problémy spojené s novým projektom, úlohou, výzvou, ktoré stoja pred nami. Nehemiáš s Izraelom nám však ukazujú oveľa dôležitejšiu radosť. Za ich úspechom nie je ich silná vôľa dosiahnuť vytúžený cieľ. Nie je to ani ich obetavosť, húževnatosť, múdrosť, či spoločenstvo – národ. Čo všetko vidíme za svojimi úspechmi my? Koľkokrát ich pripisujeme tomu, akí sme? Kam až dokážeme zájsť vo svojej odhodlanosti… ? Nehemiáš si však uvedomuje, že celá cesta Izraela, od vyvedenia z Egyptského otroctva, až sem, po znovuvybudovanie Božieho mesta Jeruzalem, je len Božia milosť, ktorá sa dokázala vo všetkých časoch. Dokonca aj v odvlečení do Babylónie, pretože späť sa národ vracia s pokladmi a darmi od obyvateľov a kráľa. A tak môže s požehnaním kráľa vybudovať chrám a hradby Jeruzalema. – – Vieme si vo svojich úspechoch spomenúť na naše prosby a modlitby, ktoré sme vysielali k Bohu predtým? Aby sme od radosti nezabudli na Toho, komu naša radosť a vďačnosť skutočne patrí!
Modlitba: Hospodine, prosíme nedaj nám zabudnúť v radosti na Teba, ktorý si pôvodcom a dokonávateľom všetkých dobrých vecí! Nech naša rasť z dokončeného diela je radosťou v Tebe, ktorý si to všetko požehnal a dal hojnosť milosti! Amen.
Pieseň: ES 347
Autor: Ľuboš Činčurák


Hospodin kráča pred vami, Boh Izraela uzatvára vaše rady. Izaiáš 52,12

Ježiš hovorí: „Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja.“ Ján 14,3


2.Tesaloničanom 2,13-17 :: Modlíme sa za: Richvald (Šz)