Zamyslenie na deň 11.8.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

8. nedeľa po Svätej Trojici
Ako deti svetla žite. Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde. Efezským 5,8.9


Izaiáš 2,1-5

1 Slovo, ktoré Izaiáš, syn Ámócov, videl ako zjavenie o Judsku a Jeruzaleme. 2 V posledných dňoch pevne bude stáť vrch domu Hospodinovho na vrchole hôr, vyvýšený bude nad pahorky. Pohrnú sa k nemu všetky národy, 3 poputujú mnohé kmene a povedia: Poďte, vystúpme na vrch Hospodinov k domu Boha Jákobovho. On nás bude učiť svojim cestám, aby sme chodili po Jeho chodníkoch. Lebo zo Siona vyjde naučenie a slovo Hospodinovo z Jeruzalema. 4 On bude súdiť medzi národmi, vynášať výrok mnohým kmeňom. Prekujú svoje meče na pluhové radlice a svoje oštepy na vinárske nože; národ nepozdvihne proti národu meč a už sa nebudú učiť vojne. 5 Hor sa, dom Jákobov! Choďme v svetle Hospodinovom!


Mesiášska ríša pokoja. Týmto podnadpisom označujú prekladatelia posolstvo o budúcnosti Božieho ľudu. Prorok vidí ríšu vo svetle prichádzajúceho Mesiáša a zmien, ktoré budú sprievodným javom Jeho príchodu. Exkluzivita Izraela je potlačená, lebo pohrnú sa k nemu všetky národy (v.2); vojenskú intervenciu vystrieda mierové úsilie (v.4); paradoxy, ba doslova kontrasty tohto sveta si k sebe nájdu cestu, keď vlk bude hosťom u baránka a leopard bude ležať s kozľaťom, krava s medveďom sa budú pásť a dojča sa bude hrať nad dierou kobry (kap.11); a napokon aj Mesiáš nebude slávny vojvodca, ani vznešený veľkňaz, či kráľ, ale trpiaci Hospodinov služobník (kap.53). Prichádzajúce Božie kráľovstvo prináša inšpirujúce momenty. My to však často vidíme inak… Kresťanský svet, aspoň ten nám najbližší – európsky – vykazuje viac únavy, vyhorenia, skepsy a beznádeje, než týchto znakov mesiášskych premien… To je pre cirkev vážne znamenie… Strácame eschatologický pohľad a ako posledné pokolenie (od Kristovho veľkonočného víťazstva) nás Boh volá k duchovnej mobilizácii (v.5). Máme si to pripomínať a hľadať správne impulzy a nápady pre našu vieru v Boha. Nechať sa poučiť a viesť, aby sme kráčali v Jeho šľapajách (v.3)… Hor‘ sa, dom Jákobov! Hor‘ sa, dom cirkvi Kristovej! Hor‘ sa, každé veriace srdce! Aj dnes kráčaj vo svetle Hospodinovom!
Modlitba: Duchu Svätý, Duchu života. Napĺňaj nás novou silou, pokojom, radosťou a láskou. Daj novú energiu Tvojej cirkvi v Európe. Priveď ju k pokániu, aby sa očistila od špiny, čo ju brzdí. Zbav ju sebectva a kultúry konzumu, čo tu vládne. Amen.
Pieseň: ES 566
Autor: Milan Kubík


Hospodin čaká, aby vás omilostil. Izaiáš 30,18

Ty teda, syn môj, posilňuj sa milosťou, ktorá je v Kristovi Ježišovi. 2.Timoteovi 2,1


Matúš 5,13-16 :: Efezským 5,8b-14 :: Žalm 4 :: Modlíme sa za: Vysokoškolské Biblické Hnutie