Zamyslenie na deň 10.8.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 22,1-21

Mužovia, bratia a otcovia, počujte teraz moju obranu pred vami. 2 Keď počuli, že hovorí k nim v hebrejskom nárečí, tichšie sa správali. A (Pavel) hovoril: 3 Som Žid, narodený v Tarze, v Cilícii, vychovaný však v tomto meste pri nohách Gamalielových, vyučený dôkladne otcovskému zákonu. A bol som, ako ste vy všetci dnes, horlivcom Božím; 4 až na smrť som prenasledoval toto učenie; viazal som a vrhal do väzenia mužov a ženy, 5 ako mi to dosvedčí aj sám veľkňaz a všetci starší, od ktorých som dostal aj listy na bratov, a šiel som do Damasku, aby som i tamojších priviedol do Jeruzalema zviazaných, aby boli potrestaní. 6 Ale ako som išiel a okolo poludnia blížil sa k Damasku, obkľúčilo ma odrazu veľké svetlo z neba; 7 i padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? 8 A spýtal som sa: Kto si, Pane? A On mi odpovedal: Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ. 9 A tí, čo boli so mnou, videli svetlo a predesili sa, ale nepočuli hlas Toho, ktorý hovoril so mnou. 10 I povedal som: Čo robiť, Pane? A Pán mi odpovedal: Vstaň a choď do Damasku; tam ti povedia všetko, čo ti je uložené robiť. 11 A keďže som pre jas toho svetla nevidel, viedli ma za ruku tí, čo boli so mnou, a prišiel som do Damasku. 12 Tu prišiel ku mne istý Ananiáš, muž nábožný podľa zákona a dobrej povesti pred všetkými obyvateľmi židovskými, 13 a postavil sa predo mnou vraviac mi: Brat Saul, viď znova! A ja som v tú chvíľu pozrel na neho. 14 Tu mi povedal: Boh našich otcov ťa vyvolil, aby si poznal Jeho vôľu a videl Spravodlivého a počul hlas z Jeho úst, 15 pretože pred všetkými ľuďmi budeš Jeho svedkom o tom, čo si videl a počul. 16 Čo teraz už váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť, umy sa z hriechov a vzývaj Jeho meno! 17 A keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil som sa v chráme, prišiel som do vytrženia 18 a videl som Ho, ako mi hovorí: Ponáhľaj sa a odíď rýchlo z Jeruzalema, pretože neprijmú tvoje svedectvo o mne. 19 Odpovedal som Mu: Pane, oni vedia, že som vrhal do väzenia a po synagógach bil tých, čo verili v Teba. 20 A keď prelievali krv Tvojho svedka Štefana, aj ja som tam stál, schvaľujúc jeho zamordovanie a strážiac šaty tých, čo ho mordovali. 21 Ale On mi povedal: Choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov.


Z plnosti srdca hovoria ústa. Tento výrok plne vystihuje situáciu Pavlovej reči k zhromaždenému nepriateľskému davu Jeruzalema. Ešte mohol cítiť tvrdé údery, možno aj odreniny a krvácajúce rany… Táto chatrná telesná schránka má však svoj cenný obsah. Je to srdce premenené dotykom Ježišovej lásky. Keď Pavel prehovoril, jeho ústa odkryli, čo bolo v jeho srdci. Oslovuje ich „bratia“ a „otcovia“. Pavel takto oslovil svojich neprajníkov a nadviažuc na to, povie im svedectvo o svojom obrátení a o Božom povolaní. Aj pre kohokoľvek z nás platí, že obstáť v skúškach a protivenstvách dokážeš, ak máš skúsenosť svojho obrátenia a povolania do služby. Ak život prináša ťažké zastavenia, nepriateľstvá, zrady najbližších, prekážky a zvody od Satana, ak pochybnosti preniknú srdce a konflikty s ľuďmi prekročia hranice, vtedy si pripomeň dve skutočnosti. Pán Ježiš tvoj život zmenil, keď ťa zastavil na ceste života. Z nepriateľa sa stal nasledovník. Cesta od Boha sa zmenila na cestu k Bohu. Preto to označenie OBRÁTENIE. Druhou skutočnosťou je POVOLANIE. To, čo konáš, nie je z tvojej vlastnej vôle, ale z Božej vôle. Zvlášť je dôležité si to pripomenúť, ak sa stretneme s prekážkami v našej službe, aj keby boli z vlastných radov. Vedieť, Komu patrím a Komu slúžim.
Autor: Samuel Linkesch
Pieseň: ES 644


Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho! Žalm 34,9

Ježiš hovorí: Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky. Ján 6,51


1.Korintským 12,27-13,3 :: MODLÍME SA ZA: Podolínec (Ta)