Zamyslenie na deň 10.7.2016

Zamyslenie na každý deň Tesnou bránou

7. nedeľa po Svätej Trojici
A tak teda nie ste už cudzinci ani prišelci; ale ste spoluobčania svätých a domáci Boží. Efezským 2,19


SKUTKY APOŠTOLOV 2,41A.42-47

41  A tí, čo ochotne prijali jeho slová, dali sa pokrstiť; i pripojilo sa v ten deň okolo tritisíc duší.  42  Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách.   43  I prišla bázeň na všetky duše, a apoštolovia robili mnoho zázrakov a znamení.   44  A všetci veriaci, ktorí boli pospolu, všetko mali spoločné,   45  aj statky a majetky predávali a rozdeľovali všetkým, ako kto potreboval;   46  deň čo deň zotrvávali jednomyseľne v chráme, lámali chlieb po domoch a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom,   47  chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení.


Štyri znaky života prvej cirkvi. Život prvej cirkvi si môžeme zhrnúť do štyroch bodov: 1. zotrvávali v apoštolskom učení, ktoré sa odovzdávalo ústne, neskôr ho zapísali. 2. Lámali chlieb, t. j. vo Večeri Pánovej mali účasť na Kristovi. 3. Tvorili spoločenstvo vzájomnej lásky a jednoty. 4. Modlili sa a chválili Boha. – Štyri znaky života prvej cirkvi zo Skutkov apoštolov majú byť v nezmenenej podobe aj znakmi súčasnej cirkvi: 1. V cirkvi sa zhromažďujeme okolo Božieho slova. 2. Pri Večeri Pánovej máme spoločenstvo s Ježišom Kristom. 3. Cirkev je spoločenstvom lásky a jednoty, ktoré je darom Ducha Svätého. 4. Dôležitú úlohu v cirkvi má modlitba, osobitne chvála Boha. – Správa o prvom cirkevnom zbore v Jeruzaleme sa končí zmienkou o tom, že prví kresťania boli „obľúbení u všetkého ľudu“, t. j. boli príťažliví pre svoje okolie a Pán k nim pridával každý deň ďalších. Vydávali svedectvo o Pánovi Ježišovi nielen ústami, ale predovšetkým svojím životom lásky, ktorá ako magnet priťahovala do cirkvi ostatných, takže cirkev rástla navzdory prenasledovaniu. – Jedine láska má moc pritiahnuť ľudí do cirkvi. Ak medzi sebou cítime teplo lásky, je to znak toho, že sme blízko pri zdroji tepla, pri Pánovi Ježišovi. Ak je však v cirkvi medzi nami chlad – neláska, spory a boje, druhí sa k nám len sotva prídu zohriať!
Autor: Sidónia Horňanová
Pieseň: ES 260


Budeš ozdobnou korunou v ruke Hospodinovej a kráľovským diadémom na dlani svojho Boha.  Izaiáš 62,3

A videl som sväté mesto, nový Jeruzalem, zostupovať z neba od Boha, pripravený ako nevestu vyzdobenú svojmu ženíchovi. Zjavenie Jána 21,2


JÁN 6,1-15 :: ŽALM 139 :: MODLÍME SA ZA: LIPTOVSKO-ORAVSKÝ SENIORÁT