Zamyslenie na deň 11.6.2024

1.Korinťanom 15,29-34

29 Aký by ináč malo zmysel to, že sa podaktorí dávajú krstiť za mŕtvych? Ak pre mŕtvych niet vôbec vzkriesenia, prečo sa dávajú za nich krstiť? 30 Prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každej chvíli? 31 Veď každý deň umieram, je to tak isté, ako vy, bratia, ste mojou chválou, ktorú mám v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. 32 Ak som v Efeze bojoval so šelmami z ľudských pohnútok, čo mi to osoží? Ak pre mŕtvych niet vzkriesenia: Jedzme a pime, veď zajtra zomrieme! 33 Nedajte sa oklamať: „Zlé reči kazia dobré mravy!“ 34 Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte! Veď niektorí nepoznajú Boha — na vaše zahanbenie to hovorím.


Názor nie je nepriateľ. Aj vo viere uvažujeme, tvoríme si názory. Nevieme všetko, hoci veríme, že ak máme účasť na Kristovom zmŕtvychvstaní a On sám nás previedol zo smrti do života a premenil nás zo starého Adama na nové stvorenie (R 6,3-8), bola nám darovaná aj schopnosť načúvať hlasu Božieho Ducha a na základe rozlišovania obrazov, ktoré utvárajú našu mienku, sa správne a múdro rozhodovať. Mnohokrát sa však rozhodneme zle. Ak niekto tvrdí, že má stopercentnú pravdu, zabliká mi kontrolka. Skôr uprednostním diskusiu, otázky, hľadanie… a vieru, že Pravda je Ježiš. A kto je Ježiš? Ten Ukrižovaný a Vzkriesený (1Kor 2,1-10). Ten, ktorý si aj mňa zamiloval. Ktorý nastavuje miesto mňa líce. Ktorý sa delí so mnou o rúcho. Ktorý je za mňa bičovaný. Ktorý za mňa strašne trpí a zomiera. Ktorý za mňa víťazne vstáva z hrobu a pripravuje mi miesto vo večnej sláve u Svojho Otca. A tak istotne je viac niesť s pochopením a láskou slabosti blížnych vo viere, ako vyslovovať múdre rady a súdy. Apoštol Pavel odkazuje: Nedajte sa klamať! Zlé reči kazia dobré mravy. Vytriezvite, ako sa patrí, a nehrešte (1K 15,33-34).

Modlitba: Otec môj, prosím Ťa, odpusť mi moju pýchu, moje chválenkárstvo, moje vyvyšovanie nad druhými. Len vďaka Tvojej milosti prijímam odpustenie a múdrosť pre život. Za to Ťa chválim a velebím. Nech sa Tvojou slávou naplní celá zem! Amen.
Pieseň: ES 486
Autor: Iveta Topolčanyová


V tých, čo šíria pokoj, je radosť. Príslovia 12,20

Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Rimanom 12,18


2.Mojžišova 2,11-15(16-22)23-25 • Modlíme sa za: Plavé Vozokany (DNS)