Zamyslenie na deň 10.6.2024

1.Korinťanom 15,20-28

20 Kristus však bol vzkriesený z mŕtvych ako prvotina tých, čo zomreli. 21 Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj zmŕtvychvstanie. 22 Lebo ako v Adamovi všetci zomierajú, tak aj v Kristovi budú všetci oživení; 23 každý však v danom poradí: Prvotina Kristus, potom pri jeho príchode tí, čo patria Kristovi, 24 a potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. 25 Lebo on musí kraľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. 26 Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť, 27 lebo mu všetko položil pod nohy. Keď však hovorí, že všetko je mu podrobené, je zrejmé, že okrem toho, ktorý mu všetko podrobil. 28 A keď mu bude všetko podrobené, vtedy aj sám Syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby Boh bol všetko vo všetkom.


Pomenuj veci pravým menom. Aj vo viere. Máme slobodu prejavu, ale keď vyjadríme vlastný názor, nezverejnia ho alebo ho pozmenia, či komentár jednoducho odstránia. Ľudia nechcú počuť, že Stvoriteľom a Udržiavateľom sveta je skutočný osobný Boh (R 1,18-23). Nechcú byť dotknutí, zasiahnutí, vyrušení, preto sa im ľahšie prijíma to, čo tak veľmi nevyrušuje – že „niečo“ tu nad nami je. Rozhovoru s Bohom sa už nehovorí modlitba, ale meditácia. Rovnako je citlivejšie povedať, že k Tomu hore vedú rôzne cesty. – – Apoštol Pavel mal problémy v Korinte a to aj medzi tými, ktorí uverili. Myšlienka vzkriesenia Pána Ježiša a myšlienka nášho života v Ňom začala byť problémom. Narúšala stereotypy, narúšala zaužívane názory, spôsob myslenia, racionálne myslenie. A tak to vyzerá, že s myšlienkou vzkriesenia má problémy aj naša doba, dokonca aj naše cirkevné zbory, aj naše súčasné „racionálne“ myslenie. Preto je dobre, že Duch Svätý nám aj v tomto nechal dobré, jasné a zreteľné slovo, svedectvo. Čítajme, uvažujme, prijímajme dobré slovo, pretože vzkriesenie patrí k základom našej viery. Veď ak Kristus nevstal, daromná je naša viera aj naša zbožnosť.

Modlitba: Pane Ježišu, prosíme Ťa v pokore a s úctou, aby si nás prijal do Svojho kráľovstva a posilňuj nás vo viere, aby sme vydávali pravdivé svedectvo o Tebe. Amen.
Pieseň: ES 677
Autor: Iveta Topolčanyová


Mojžiš a Áron odišli k faraónovi a povedali mu: „Toto hovorí Hospodin: Prepusť Môj ľud, aby Mi slúžil!“ 2.Mojžišova 10,3

Kristus nás oslobodil, aby sme boli slobodní. Stojte teda a nedajte sa znova zapriahnuť do jarma otroctva. Galaťanom 5,1


Príslovia 9,1-10 • Modlíme sa za: Piešťany (BaS)