Zamyslenie na deň 11.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ámos 5,1-17

1 Počujte toto slovo, ktoré ja vznášam nad vami ako žalospev, dom Izraela! 2 Padla, a nepovstane viac panna Izrael, opustená leží na svojej zemi, nemá ju kto postaviť. 3 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Mestu, ktoré vyjde s tisíc mužmi, ostane sto, a tomu, čo tiahlo zo stoma, ostane desať pre dom Izraela. 4 Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela: Mňa hľadajte, a budete žiť! 5 Nevyhľadávajte Bétel a do Gilgálu nechoďte! Do Beér-Šeby neputujte! Veď Gilgál pôjde do zajatia a Bétel vyjde navnivoč. 6 Hľadajte Hospodina, a budete žiť: inak prenikne do Jozefovho domu ako oheň, strávi ho, a nebude mať nikoho, kto by uhasil Bétel. 7 Beda tým, ktorí premieňajú právo na palinu a spravodlivosť hádžu na zem. 8 Ten, ktorý učinil Plejády i Orion, ktorý premieňa temnotu na ráno a deň zatemňuje v noc, Ten, ktorý privoláva vody morské a vylieva ich na vrch zeme, volá sa Hospodin; 9 On dopúšťa skazu na silného, a skaza príde na pevnosť. 10 Nenávidia toho, kto v bráne správne súdi, a v ošklivosti majú toho, kto pravdu hovorí. 11 Pretože gniavite slabého a dávky obilia beriete od neho: aj keď ste si postavili kvádrové domy, predsa v nich bývať nebudete; vysadili ste vzácne vinice, ale víno z nich piť nebudete. 12 Lebo viem, že je vašich priestupkov mnoho a početné sú vaše hriechy, sužujete spravodlivého a beriete úplatky, i chudobných odtláčate v bráne od práva. 13 Preto rozumný mlčí v takýto čas, lebo je to čas zlý. 14 Hľadajte dobro, a nie zlo, aby ste mohli žiť, a tak Hospodin, Boh mocností, bude s vami, ako ste hovorili. 15 Zlo majte v nenávisti, milujte dobro a uplatňujte právo v bráne. Azda sa zmiluje Hospodin, Boh mocností, nad zvyškom Jozefovým. 16 Preto takto vraví Hospodin, Boh mocností, Pán: Na všetkých námestiach zaznie žalospev, na všetkých uliciach budú hovoriť: Beda, beda! a vyzvú oráča k smútku a nariekačov k žalospevu. 17 I zaznie žalospev po všetkých viniciach, keď prejdem tvojím stredom, hovorí Hospodin.


Vytiahnu s tisícimi, ostane sto. Čo vám to pripomína? Dnešnú cirkev. Tisíce ľudí sa prihlásia pri sčítaní ľudu. Ale iba sto príde v nedeľu do kostola. Z tej stovky len desiatka na biblickú hodinu. A do diakonie či misie sa dostane tak jeden-dvaja. Prečo je to tak? Kde nájdeme riešenie? Samozrejme, že v Písme: „Takto hovorí Hospodin: Hľadajte mňa a budete žiť!“ Čo to však znamená: „Hľadajte ma“? Ako môžeme nájsť neviditeľného Boha? Najskôr v láske. Keď mám chuť povedať: „Cirkev je nanič, veď sa na mňa nikto neusmieva. Nikto mi nechce odpustiť!“, ale namiesto toho sa začnem usmievať na ľudí a odpúšťať ja. Nie z vlastnej sily. Bolo by pokrytecké – nosiť v sebe horkosť a navonok sa usmievať. Náš Pán a dobrý Otecko nás volá Svojím Duchom, aby sme spoznali Jeho lásku. Aby sme Mu dovolili vstúpiť do nášho srdca. Urobme to teraz: Nebeský Bože. Odpusť nám horkosť a neodpustenie, ktoré nosíme v duši! Ďakujeme, že Pán Ježiš umrel aj za tieto naše hriechy. Ďakujeme, že tak žil hlbokú lásku k nám! Dávame sa Ti, aby túto lásku žil aj cez nás. Prosíme, veď nás Svojím Svätým Duchom! Amen.
Autor: Peter Dubec
Pieseň: ES 493


Blízky je Hospodin všetkým, ktorí Ho vzývajú, všetkým, ktorí Ho vzývajú opravdivo. Žalm 145,18

A dostanete všetko, o čokoľvek budete prosiť v modlitbe s vierou. Matúš 21,22


Príslovia 9,1-10 :: Modlíme sa za: Dačov Lom (Ho)