Zamyslenie na deň 12.6.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ámos 5,18-24

18 Beda vám, ktorí si žiadate Hospodinov deň! Načo vám je deň Hospodinov? On temnotou je, a nie svetlom: 19 ako keď niekto uteká pred levom, a stretne ho medveď, alebo vojde do domu, oprie sa rukou o stenu, a uštipne ho had. 20 Či nie je Hospodinov deň tmou bez svetla a mrákavou bez jasu?

21 Nenávidím, zavrhujem vaše sviatky, neznášam vôňu vašich zhromaždení. 22 Keď mi prinášate spaľované obete, vo vašich daroch nemám záľubu, na obete spoločenstva z vašich tučných zvierat sa nepozriem. 23 Preč odo mňa s hlukom vašich piesní! Nechcem počuť hudbu tvojich hárf! 24 Ale nech sa právo valí ako vody a spravodlivosť ako stály potok!


Deň Hospodinov je čas, keď sa Boh ukáže ako víťaz nad svetom a obháji Svoj nárok byť Pánom celej zeme. Izrael očakával, že ako Jeho ľud bude vyvýšený. Verili, že „deň Hospodinov“ bude dňom, kedy Boh odsúdi všetkých nepriateľov a že oni sami budú vytrhnutí. Ámos ich však varuje, že ten deň príde, no nie taký, ako ho Izrael očakáva. Pre vyvolený národ bude znamenať súd!!! Mysleli si, že ako vyvolený národ môžu všetko. Robili predpísané rituály, bohoslužby, prinášali obete, všetko tak, ako im ukladal zákon. Ale dávno to už stratilo obsah. Ostala z toho len vyprázdnená forma, ktorá nikoho neoslovovala, neviedla ľudí k pokániu, ani k vážnemu premýšľaniu o svojich hriechoch, o spravodlivom Bohu, nebudovala v ľuďoch bázeň a úctu. V podstate robili Bohom predpísané rituály, ale bez toho, že by Boha potrebovali. Najhoršie na tom bolo, že si to ani neuvedomovali a mysleli si, že Boh vlastne musí byť rád, že robia to, čo je predpísané, a že to Mu musí stačiť. Boh však nenávidí bohoslužobné obrady, návštevy kostolov, piesne a chvály od tých, ktorí vyhlasujú, že sú veriaci a zatiaľ hľadajú hriešne potešenie tohto sveta, žijú ako svet (1J2,15-16). Túži po tom, aby Ho uctievali a chválili tí, ktorých srdce je k Nemu obrátené s úprimnou láskou a túžbou; tí, čo žijú sväto, oddelene od sveta.
Autor: Stanislav Kocka
Pieseň: ES 536


Však Ty si uprostred nás, Hospodine, a Tvoje meno nosíme. Neopúšťaj nás! Jeremiáš 14,9

Lebo vierou ste všetci synovia Boží v Kristovi Ježišovi. Galatským 3,26


2.Mojžišova 2,11-15(16-22)23-25 :: Modlíme sa za: Devičany (Dn)