Zamyslenie na deň 10.6.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 7,30-43

30 A keď minulo štyridsať rokov, ukázal sa mu na púšti vrchu Sinaj anjel Pánov v plameni horiaceho kra. 31 Keď to Mojžiš uvidel, divil sa tomu videniu. A keď podišiel, aby sa pozrel, ozval sa k nemu hlas Pánov: 32 Ja som Boh tvojich otcov, Boh Abrahámov, Izákov a Jákobov. I preľakol sa Mojžiš a neodvážil sa pozrieť (v tú stranu). 33 Pán mu však hovoril (ďalej): Zobuj si obuv z nôh, lebo miesto, na ktorom stojíš, je svätá zem. 34 Videl som, videl, ako zle zachádzajú s mojím ľudom v Egypte, a počul som jeho stonanie; preto som zostúpil, aby som ho vyslobodil. A teraz poď, pošlem ťa do Egypta. 35 Toho Mojžiša teda, ktorého zapreli, keď mu povedali: Kto ťa ustanovil za vladára a sudcu? toho ako vodcu a vysloboditeľa poslal skrze anjela, ktorý sa mu ukázal v kre. 36 A on ich aj vyviedol, činiac znamenia a zázraky v zemi egyptskej a na Červenom mori, aj na púšti za štyridsať rokov. 37 To je ten Mojžiš, ktorý povedal synom izraelským: Pán Boh vzbudí vám spomedzi vašich bratov proroka ako mňa. Toho počúvajte! 38 To je ten, ktorý bol v zhromaždení na púšti prostredníkom medzi anjelom, ktorý hovoril k nemu na vrchu Sinaj, a medzi našimi otcami; on prijal živé slová, aby ich vydal nám; 39 ktorého naši otcovia nechceli poslúchať, ale ho zavrhli a obrátili sa srdcom k Egyptu, 40 hovoriac Áronovi: Urob nám bohov, ktorí pôjdu pred nami, lebo nevieme, čo je s Mojžišom, ktorý nás vyviedol z Egypta. 41 I urobili si v tie dni teľa a obetovali tejto modle, veseliac sa z diela svojich rúk. 42 Ale Boh sa odvrátil od nich a vydal ich, aby uctievali hviezdy na nebi, ako čítame v knihe prorokov: Či ste mi, dom izraelský, za tých štyridsať rokov na púšti vari obetovali zvieratá a (iné) obete? 43 Či ste nebrávali so sebou radšej stánok Molochov a hviezdu svojho boha Romfa, obrazy, ktoré ste si sami urobili, aby ste ich vzývali? Preto vás presťahujem až za Babylon.


Mojžiš, ty a ja. V prečítanom texte je pred nami nádherne odkrytý absolútny Boží majestát v tom, ako píše svoje presné dejiny v našom padnutom ľudskom svete. Pritom si používa obyčajných ľudí, aj teba a mňa. Má to však svoju postupnosť. Aby bol Mojžiš pripravený, muselo byť úplne zlomené, počas 40-ročného pobytu na Midjanských púšťach, jeho dúfanie v seba samého. Keď ho náš úžasný Boh povoláva, už ani nechce ísť, taký je zlomený. Nezlomená ostáva len jeho viera v Boha. A potom, milujúci Pána, Hospodina, vedie ako predobraz Pána Ježiša, veľmi jasne a presne 40 rokov Izrael do zasľúbenej zeme (v. 36). Prorokuje, ako Boží prorok o Pánovi Ježišovi (v. 37). Prináša od Hospodina zákon v podobe 10 Božích prikázaní (v. 38) a bojuje proti Božiemu nepriateľovi Satanovi, aby nezničil hriechom ľudí (v. 39-41). V tomto boji niekedy vyhráva, často prehráva. V podobnej službe, ako svedkovia o Pánovi Ježišovi, máme stáť aj ty a ja. Máme stáť pevne a neoblomne, ako Mojžiš. Aj keď vidíme okolo seba mnoho hriechu, máme mať ako on, cieľ pred očami a viesť nás, naše rodiny a naše spoločenstvá pevne a isto do zasľúbenej zeme a seba zachovávať nepoškvrnenými od sveta. Hospodin nech je s nami a hradom prepevným, nech nám je Boh Jákobov!
Autor: Stanislav Gurka
Pieseň: ES 536


Ty si môj Pán! Niet pre mňa šťastia mimo Teba! Žalm 16,2

Zabúdam na to, čo je za mnou, a snažím sa o to, čo je predo mnou; cieľ mám vždy pred očami a bežím za odmenou nebeského povolania Božieho v Kristovi Ježišovi. Filipským 3,13-14


Skutky apoštolov 18,1-11 :: MODLÍME SA ZA: Lišov (Ho)