Zamyslenie na deň 11.5.2024

1.Korinťanom 7,17-24

17 Každý však nech žije tak, ako mu určil Pán, a podľa toho, ako ho povolal Boh. Tak to prikazujem vo všetkých cirkvách. 18 Bol niekto povolaný ako obrezaný? Nech to nezakrýva! Bol niekto povolaný ako neobrezaný? Nech sa nedáva obrezať! 19 Obriezka nie je nič, ani neobriezka nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní. 20 Nech každý zotrvá v tom stave, v ktorom bol povolaný. 21 Bol si povolaný ako otrok? Nech ťa to netrápi! Ale ak by si sa aj mohol stať slobodným, radšej to využi! 22 Veď v Pánovi povolaný otrok je v Pánovi slobodný. A podobne: Kto bol povolaný ako slobodný, je Kristov otrok. 23 Draho ste boli kúpení; nestávajte sa otrokmi ľudí! 24 Bratia, nech každý zostane pred Bohom v tom, v čom bol povolaný.


Čo urobíš so slobodou? Pri pohľade na problém otroctva si prezident Abraham Lincoln povedal, že takto to ďalej nemôže pokračovať. Rozhodol sa pre radikálnu zmenu: Napísal dodatok k štátnej ústave, ktorý je známy ako zrušenie otroctva. To, že zákon oficiálne existoval, neznamenalo, že otroci boli fakticky slobodní. Občianska vojna pokračovala. Vlastníci plantáží o tom neinformovali svojich otrokov. Tí nevedeli čítať a tak to netušili. Skoro až po troch rokoch od vydania dodatku o slobode, sa napísané slovo stáva realitou. Žiaľ, až po smrti prezidenta otroci získavajú slobodu. Bol naňho spáchaný atentát, ktorému podľahol. – – Hlboká paralela s tým, čo urobil Pán Ježiš – tiež napísal dodatok k ústave života: zrušil otroctvo hriechu. Veľmi draho sme boli kúpení (v. 23a). Pán Ježiš zomrel za nás dobrovoľne, aby sme už nežili v otroctve hnevu, strachu, viny, smrti… Je to už vyše 2000-ročná správa, ktorá ponúka slobodný život s Kristom a pre Krista. Kým žijeme tu na zemi, duchovný boj pokračuje! Čo urobíš s darovanou slobodou? Zahráš sa na negramotného otroka? Vyhovoríš sa? Nevieš o ničom – a čo Ján 8,36? Či vieš o zvesti, ale neveríš jej? Vyhovuje ti život v otroctve!?! (J 3,19-21) Rozhodni sa, čo urobíš s nadobudnutou slobodou.

Modlitba: Pane Ježišu, pomáhaj mi uveriť Tvojmu slovu. Chcem ho žiť so slobodným srdcom: „Ak si ma Ty vyslobodil, som skutočne slobodný/á.“ Amen.
Pieseň: ES 651
Autor: Lýdia Naďová


Boh pôsobí bolesť, ale aj obväzuje, zraňuje, ale Jeho ruky aj liečia. Jób 5,18

Veď od Neho, prostredníctvom Neho a pre Neho je všetko, Jemu sláva na veky. Amen. Rimanom 11,36


Efezanom 1,15-23 • Modlíme sa za: Mýto pod Ďumbierom (ZvS)