Zamyslenie na deň 11.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Príslovia 28,12-28

 12 Veľká je sláva, keď plesajú spravodliví, keď však povstanú bezbožní, ľudia sa skrývajú. 13 Ten, kto zakrýva svoje previnenia, nebude mať úspech, kto však ich vyzná a opustí, dôjde milosrdenstva. 14 Blahoslavený človek, ktorý vždy zostáva v bázni, kto si však zatvrdzuje srdce, upadá do nešťastia. 15 Vrčiaci lev a útočiaci medveď je bezbožný panovník nad úbohým ľudom. 16 Nerozumné knieža je veľký vydierač, kto však nenávidí mrzký zisk, bude dlho žiť. 17 Človek poškvrnený ľudskou krvou bude až po hrob tulákom; nech ho nik nepodporí. 18 Kto žije bezúhonne, bude zachránený, kto chodí krivými cestami, na jednej padne. 19 Kto obrába svoje pole, má dosýta chleba, ale kto sa zháňa za daromnicami, nasýti sa chudoby. 20 Verný muž bude hojne požehnaný, ale trest neminie toho, kto chce rýchlo zbohatnúť. 21 Nie je dobré nadržiavať niekomu, ale niekto sa už pre skyvu chleba dopúšťa priestupku. 22 Závistlivec sa ženie za majetkom, nevie však, že aj na neho príde núdza. 23 Kto karhá človeka, nájde napokon viac vďačnosti ako ten, kto sa mu zalieča jazykom. 24 Kto okradne otca alebo matku, a hovorí, že to nie je priestupok, je spoločníkom záhubcu. 25 Lakomec rozdúchava spor, ale kto dúfa v Hospodina, bude mať hojnosť. 26 Kto sa spolieha na svoj um, je pochabý, ale kto chodí múdro, ten sa zachráni. 27 Kto dáva chudobnému, nemá nedostatok, ale toho, kto si odvracia oči, budú veľmi preklínať. 28 Keď povstávajú bezbožní, ľudia sa skrývajú, keď však zahynú, spravodliví sa množia.


Kto kráča bezúhonne, bude zachránený. Čítala som myšlienku, že kráčať bezúhonne v Božej prítomnosti, znamená približovať sa k Božej svätosti. Bezúhonnosť je výzva k tomu, aby sme boli Božím dieťaťom v každej situácii. Je to výzva kráčať proti prúdu – nie s davom, ktorý sa valí širokou cestou do večnej smrti. Bezúhonnosť je odvaha postaviť sa na stranu pravdy, Božej pravdy a byť jej verný až do smrti. Bezúhonnosť je však aj cesta. Cesta dôvery v Božiu milosť, ktorá nám pomáha každý deň urobiť krok vpred. Dnešné príslovia nám prinášajú vzácne rady, ako kráčať bezúhonne. Prečítajme si ich viackrát a prijmime výzvu, ktorá je v nich obsiahnutá! Odvážme sa zaujať postoj pravdy, ktorá nám prinesie požehnanie a pokoj v našom konaní, ale aj čisté svedomie! Nebojme sa kráčať po ceste dôvery v Božiu milosť a vďaka nej urobiť každý deň nový krok viery!
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že si spravodlivý a spravodlivosť chceš konať aj v nás a prostredníctvom nás! Oživuj v nás túžbu po spravodlivosti, keď sa rozhodujeme, čo konať! Amen.
Pieseň: ES 645
Autor: Monika Beňová


Hospodinovi, tvojmu Bohu, patria nebesia i nebesia nebies, zem a všetko, čo je na nej. 5.Mojžišova 10,14

Klaňajte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Zjavenie Jána 14,7


Lukáš 18,1-8 :: Modlíme sa za: Krajné (My)