Zamyslenie na deň 11.4.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Efezským 1,15-23

15 Preto i ja, keď som počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske ku všetkým svätým, 16 neprestávam ďakovať za vás a rozpomínať sa na vás v modlitbách, 17 aby Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dal vám Ducha múdrosti a zjavenia v poznávaní Jeho 18 a osvietil oči vášho srdca, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej On povoláva, čo je to za bohatstvo Jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých, 19 a čo je to za nesmierna veľkosť Jeho moci pri nás, ktorí veríme tak, ako pôsobí v nás moc Jeho sily. 20 Túto moc dokázal na Kristovi, keď Ho vzkriesil z mŕtvych a posadil si Ho na pravici v nebesiach, 21 nad všetky kniežatstvá, mocnosti, moci, panstvo a nad každé meno, menované nielen v tomto, ale aj v budúcom veku, 22 a všetko Mu poddal pod nohy a urobil Ho hlavou nad všetkým v cirkvi, 23 ktorá je Jeho telom, plnosťou Toho, ktorý naplňuje všetko vo všetkých.


Čo vidíte, keď vám niekto osvieti oči? Nič! A Pavol sa modlil práve za to, keď sa modlil za kresťanov v Efeze. Aby im Boh osvietil oči. Ale práve to potrebujeme, aby sme chápali Boží svet – jeho povahu. Potrebujeme, aby sme nevideli to, čo je okolo nás deň čo deň, to, čím sa zaoberá naša myseľ a naše srdce. Boh ti musí osvietiť oči, aby si vedel, čo je to za nádej, ktorá je tu pre teba. Volá ťa do nej. Nádej, že všetko dopadne dobre. Nádej, že dobré zvíťazí, že zvíťazí život a bude trvať večne! Aby si vedel, čo je to za dedičstvo, ktoré je pre teba. A je to bohaté dedičstvo. Pretože si dedičom kráľovského pokladu. Dedíš večný život! …Aby si vedel, čo je to za moc, ktorá je tu pre teba. Tú moc si už mohol vidieť. Vieš o nej. Boh ju dokázal a ukázal v tomto svete, keď urobil zázrak vzkriesenia Svojho Syna, Pána Ježiša Krista. Tá moc ťa dokáže vzkriesiť a posadiť na pravicu Boha. Tá moc ti dá miesto, ktoré si nezaslúžiš. Vidieť a pochopiť túto nádej, toto dedičstvo a túto moc dokážeš len vtedy, keď ti Boh zasvieti do očí Svojím Svetlom. A ty vieš, kto Ním je. Potrebujem, Pane, Tvoje svetlo do mojich očí, aby som pochopil Tvoju ponuku. Potrebujem ťa, Ježišu, vo svojom živote, potrebujem Tvoju nádej a Tvoju moc a dedičstvo, ktoré si nezasluhujem. Prosím, zasvieť mi do života! Amen.
Autor: Dávid Bázlik
Pieseň: ES 317


Kto je ako Ty, mocný Hospodine? Tvoja vernosť je vôkol Teba. Žalm 89,9

Ježiš Kristus je verný svedok, prvorodený z mŕtvych a vladár zemských kráľov. Zjavenie Jána 1,5


Izaiáš 66,6-13 :: Modlíme sa za: Záriečie (Tu)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby