Zamyslenie na deň 10.12.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. adventná nedeľa
Vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie. Lukáš 21,28


Izaiáš 63,15-16(17-19a)19b; 64,1-3

15 Pohliadni z nebies a uviď zo svojho svätého a slávneho príbytku! Kde je Tvoja horlivosť a moc? Pohyb Tvojich citov a Tvoje zľutovanie sa mi odopierajú. 16 Veď Ty si Otec náš, lebo Abrahám nevie o nás a Izrael nás nepozná. Ty, Hospodine, si Otec náš, Tvoje meno od pradávna je: Náš Vykupiteľ. 17 Hospodine, prečo si nám dal poblúdiť od Tvojich ciest a zatvrdil si nám srdcia, tak, že sa Ťa nebojíme? Vráť sa kvôli svojim služobníkom, kvôli kmeňom svojho dedičstva. 18 Tvoj ľud vlastnil Tvoju svätyňu len krátky čas, naši protivníci ju pošliapali. 19 Takí sme, akoby si nad nami oddávna nepanoval, ako tí, nad ktorými nikdy neodznelo Tvoje meno.

Kiežby si pretrhol nebesá a zostúpil, aby sa zatriasli vrchy pred Tebou.

64:1 Ako oheň zapaľuje raždie, ako oheň privádza do varu vodu – tak príď, aby si dal svojim protivníkom poznať svoje meno, aby sa Tvojej prítomnosti báli národy. 2 Keď si nečakane robil hrozné veci, zostúpil si a vrchy sa triasli pred Tebou. 3 Od vekov to nikto neslýchal ani nepočul, oko nevídalo Boha okrem Teba, ktorý by tak nakladal s tými, ktorí naň očakávajú.


Očakávanie na Vykupiteľa. Prorok Izaiáš zdôrazňuje, že Pán Boh je vládcom nad dejinami ľudstva. To, čo Pán Boh zasľúbil, aj splnil. Falošní bohovia alebo modly to nikdy nerobili. Iba Hospodin oznamoval a zachraňoval. Božím zámerom bolo predovšetkým preukazovať dobro Jeho ľudu a ľud mohol mať istotu, že Jeho ohlásený zámer sa medzi nimi skoro uskutoční. Prorok Izaiáš hlásal zajatie izraelského národa pre jeho neveru Bohu, a tak sa aj stalo. Keď bol izraelský národ v zajatí, uvedomil si svoje poblúdenie, spomínal na svoju minulosť, v ktorej zasahoval sám Boh a znova túžil po Božej blízkosti. Uvedomoval si, že Boh vychádza v ústrety tým, čo s radosťou uplatňujú spravodlivosť a na svojich cestách hľadajú svojho Boha. Je to aj pre nás výzva v tomto adventnom období, aby sme sa vo svojich modlitbách viac sústredili na Božiu milosť, rozpomenuli sa na Jeho milosrdenstvo v našich životoch a boli ochotní s radosťou prežívať Jeho milosrdenstvo, ktoré nám preukázal vo Svojom Synovi Ježišovi Kristovi. Pán Ježiš sa stal človekom pre nás, On rozumie naším slabostiam, On je nám ochotný s láskou pomôcť. Záleží len od nás, či Mu otvoríme svoje srdce.
Autor: Iveta Korenková
Pieseň: ES 17


Vtedy povedal Abrám Lótovi: Nech nieto sváru medzi mnou a tebou ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní. 1.Mojžišova 13,8

Takto je síce mnoho údov, ale jedno telo. 1.Korintským 12,20


Lukáš 21,25-33 :: Jakub 5,7-8 :: 1.Samuelova 2,1-10 :: MODLÍME SA ZA: Vyšná Kamenica (Ko)