Zamyslenie na deň 10.9.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Matúš 13,53-58

53 Len čo Ježiš dokončil tieto podobenstvá, odišiel odtiaľ. 54 Keď prišiel do svojej otčiny, učil v ich synagóge, tak že sa veľmi čudovali a hovorili: Odkiaľ je u Neho taká múdrosť a divy? 55 Či nie je synom toho tesára? Či sa Mu matka nevolá Mária a bratia Jakub, Jozef, Šimon a Júda? 56 A či Jeho sestry nežijú všetky medzi nami? Odkiaľ teda má všetko toto? 57 I pohoršovali sa na Ňom. Ježiš im však riekol: Nikde nie je prorok bezo cti, iba ak vo svojej otčine a vo svojom dome. 58 A pre ich neveru neurobil tam mnoho divov.


Ježiš vo Svojej otčine neuznaný. Pán Ježiš slúžil mnohým ľuďom v celej krajine a vyučoval ich. Keď prišiel do Svojej otčiny, nevrátil sa k Svojmu pôvodnému zamestnaniu, ani zrejme veľa neodpočíval. Vieme len, že odišiel do miestnej synagógy, kde sa hneď dal do vyučovania ľudí. Jeho rodáci sa veľmi divili Jeho učeniu a hovorili: „Odkiaľ je u Neho taká múdrosť a divy?“ Ľudia v ostatných mestách sa takto nepýtali, ale videli v Ňom niečo viac, ako obyčajného človeka. No Jeho rodní na Neho nevedeli hľadieť inak, než ľudsky – prízemne. Hovorili, že poznajú Jeho rodičov a súrodencov, preto sa na Ňom pohoršovali. Od začiatku Jeho pobytu na zemi sa plnili pri Ňom slová Písma: „Do Svojho vlastného prišiel, a Jeho vlastní Ho neprijali“ (Jn 1,11). Kde nie je viera, tam sa ťažko môžu diať divy. Túto skúsenosť máme viacerí – najmä tí, ktorí sme slúžili vo svojich rodných dedinách. Veru, „nikde nie je prorok bezo cti, iba vo svojej otčine a vo svojom dome“. Nezabúdajme na to, že Pán Ježiš nie je len významný Učiteľ a Liečiteľ, ale vždy k Nemu pristupujme ako k Takému, Kým On v pravde je – k Božiemu Synovi! Prosme Ho, aby nám „prisporil“ živej viery, a aby sa tak aj pri nás mohli diať veľké veci!
Modlitba: Pane Ježišu, Boží Synu! Odpusť, že máme málo viery, a tak je málo Tvojich skutkov uzdravenia a dobrej moci! Posilni v nás Tvoju vieru, čo je činná skrze lásku! Potlač v nás ego, aby mal v nás viac miesta Tvoj Duch! Amen.
Pieseň: ES 242
Autor: Ján Belica


Lebo Hospodin Boh je slnkom a štítom. Žalm 84,12

Pavol píše: Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa Svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. Filipským 4,19


Marek 3,1-10(11-12) :: Modlíme sa za: Topoľčany (Po)