Zamyslenie na deň 9.6.2024

2. nedeľa po Svätej Trojici
Poďte ku Mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; Ja vám dám odpočinúť. Matúš 11,28


Lukáš 14,(15)16-24

(15 Počul to jeden zo spolustolovníkov a povedal mu: „Blahoslavený, kto bude stolovať v Božom kráľovstve.“)

16 On mu však povedal: „Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. 17 Keď prišiel čas večere, poslal svojho sluhu, aby oznámil pozvaným: ‚Poďte, už je všetko pripravené.‘ 18 No naraz sa všetci začali vyhovárať. Prvý mu povedal: ‚Kúpil som pole a musím si ho ísť obzrieť. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ 19 Druhý povedal: ‚Kúpil som päť párov volov a idem ich vyskúšať. Prosím ťa, ospravedlň ma!‘ 20 Ďalší zas povedal: ‚Oženil som sa, preto nemôžem prísť.‘ 21 Keď sa sluha vrátil, oznámil to svojmu pánovi. Vtedy sa pán domu rozhneval a povedal svojmu sluhovi: ‚Vyjdi rýchlo na cesty a do ulíc mesta a priveď sem chudobných a mrzákov, slepých a chromých!‘ 22 Sluha povedal: ‚Pane, stalo sa, ako si rozkázal, ale ešte je miesto.‘ 23 Nato pán povedal sluhovi: ‚Vyjdi na cesty a poľné cestičky a koho stretneš, prinúť ho vojsť, aby sa mi naplnil dom. 24 Lebo hovorím vám, že ani jeden z tých, čo boli pozvaní, neokúsi moju večeru.‘“


Poď a sýť sa z Božích darov. Ako veľmi nás mrzí, keď sa tešíme na stretnutie, chystáme pohostenie – a pozvaný hosť napokon pre rôzne príčiny nepríde. O čo viac takéto odmietnutie mrzí nášho nebeského Otca. Vo Svojom Synovi Pánovi Ježišovi Kristovi nám ponúka všetko: prijatie, odpustenie, lásku, pokoj, milosť a požehnanie. Toto všetko je v Ňom pre nás pripravené, to všetko sú dary Božieho bohato prestretého stola – stačí len k Nemu prísť a prijímať tieto úžasné Božie dary pre svoje obohatenie. Hoci Boh nám toho toľko dáva každý deň, v toľkých chvíľach Ho odmietame a neprijímame Jeho pozvanie: Nemám čas, nemôžem, musím iné, nechce sa mi… Pán Boh je až natoľko dobrý, že nám stále drží miesto. Ale nebude to robiť donekonečna. Raz príde chvíľa, keď naše rezervácie na Božiu hostinu prepadnú – a tým stratíme všetko. Preto neodmietaj Božie pozvanie. Odlož všetko ostatné a poď k Bohu. Sadni si a vychutnaj si dary, ktorými chce nasýtiť tvoju dušu.

Modlitba: Nebeský Otče, Tvoja dobrota je nekonečná. Pomôž nám, aby sme si to uvedomili a nepohŕdali Tvojimi darmi. Volaj nás k Sebe a sýť nás všetkým, čo si pre nás pripravil, pre úžitok časný i večný. Amen.
Pieseň: ES 476
Autor: Zuzana Kubačková


Vari sa Boh nepozerá na moje cesty a všetky moje kroky nepočíta? Jób 31,4

Či nepredávajú päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabúda. Lukáš 12,6


Efezanom 2,(11-16)17-22 • Izaiáš 55,1-5 • Žalm 36 • Modlíme sa za: Väzenskú misiu