Zamyslenie na deň 10.3.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 13,21-30

21 Keď to Ježiš povedal, zachvel sa v duchu a osvedčil toto: Veru, veru vám hovorím: Jeden z vás ma zradí. 22 Učeníci v rozpakoch pozreli jeden na druhého, o kom hovorí. 23 Jeden z Jeho učeníkov, ktorého Ježiš miloval, spočíval na prsiach Ježišových. 24 Tomu dal Šimon Peter znamenie a povedal mu: Povedz, kto je to, o kom hovorí. 25 On sa teda naklonil k hrudi Ježišovej a povedal Mu: Pane, kto je to? 26 Ježiš odpovedal: Ten je to, komu podám omočenú skyvu. Nato omočiac skyvu, vzal ju a podal Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. 27 A hneď po tej skyve vstúpil satan do neho. Vtedy mu povedal Ježiš: Čo robíš, urob rýchlo! 28 Ale nikto zo spoluhodujúcich nerozumel, prečo mu to povedal: 29 Pretože Judáš mal pokladničku, niektorí si mysleli, že mu Ježiš povedal: Nakúp, čo potrebujeme na slávnosti! alebo, aby dal niečo chudobným. 30 (Judáš) vzal teda skyvu a hneď vyšiel. A bola noc.


A bola noc. Výrazy „správať sa ako Judáš“, „judášsky bozk“, prípadne „dať sa kúpiť za 30 strieborných“, sú dnes bežne používanými symbolmi zrady. Je ťažko porozumieť, prečo Judáš zradil, a názory na jeho čin sa rôznia. Čo ho viedlo k zrade? Sklamanie? Nenaplnené ambície? Mohol vlastne nezradiť? Nemyslel to vlastne dobre? Veď možno len chcel, aby pred súdom Pán Ježiš prejavil Svoju moc a oslobodil Izrael spod rímskej nadvlády. Učeníci nechápali, čo sa robí, a rovnako ani my nepoznáme všetky odpovede. Vieme však, že Judáš tri roky chodil s Pánom Ježišom, tri roky Ho mohol spoznávať, učiť sa a toto všetko hodil za hlavu. Situácia opísaná v biblickom texte sa ukázala ako zlomová. Vtedy do neho definitívne vstúpil Satan a Judáš vyšiel a bola noc. Možno si myslel, že vie, čo robí a kam ide, že svoj cieľ dosiahne. Miesto toho vykročil do noci začiatku svojho konca. Krátky čas predtým vyslovil Pán Ježiš slová, ktoré sú univerzálne platné: „Choďte, kým máte svetlo, aby vás neprikvačila tma; kto chodí v tme, nevie, kam ide.“
Autor: Peter Synak
Pieseň: ES 318


Strápený pokorne trpel, a neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Izaiáš 53,7

Veru, veru, hovorím vám: Ak zrno pšeničné, ktoré padlo do zeme, neodumrie, ostane samo, ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Ján 12,24


Galatským 6,(11-13)14-18 :: Modlíme sa za: Terany (Ho)

#ECAV #zamyslenia #MoS #TesnouBranou #modlitby