Zamyslenie na deň 11.2.2024

Predpôstna nedeľa – ESTOMIHI
Buď mi opevnenou skalou! Žalm 31,3

Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a vyplní sa o Synovi človeka všetko, čo napísali proroci. Lukáš 18,31


Marek 8,31-38

31 Potom ich začal učiť, že Syn človeka musí mnoho trpieť. Zavrhnú ho starší, veľkňazi i zákonníci, zabijú ho, ale na tretí deň vstane z mŕtvych. 32 Hovoril im to celkom otvorene. Peter ho odviedol nabok a začal mu dohovárať. 33 On sa obrátil k učeníkom a Petra pokarhal: „Choď za mňa, satan, lebo nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské.“

34 Zavolal k sebe zástup aj s učeníkmi a povedal im: „Ak ma niekto chce nasledovať, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. 35 Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho. 36 Veď čo osoží človeku, ak získa aj celý svet, ale uškodí svojmu životu? 37 Čo dá človek na výmenu za svoj život? 38 Kto sa pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením bude hanbiť za mňa a za moje slová, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“


Ježiš zachraňuje. Pán Ježiš, keď bol tu na zemi, robil veľa dobrého – vyučoval, uzdravoval, kriesil, dával istotu a nádej. Bol si však vedomý toho, načo na túto zem prišiel: Zachrániť hriešneho človeka! Svojim nasledovníkom sa snažil vysvetliť, že musí nastúpiť cestu utrpenia, smrti a následne bude vzkriesený. To všetko musí podstúpiť a zmyť z nás vinu, ktorou sme sa od Boha vzdialili. Avšak ľudským rozumom sa to veľmi ťažko chápe. Peter Ho odhovára, lebo v tej chvíli tomu ešte nerozumie. Lebo nemá ducha poznania Božích vecí. Pán Ježiš hovorí Petrovi a tieto slová znejú aj nám. On z prenesmiernej lásky to všetko vykonal pre nás. A my ak chceme byť ako ON, musíme zabúdať, vzdať sa toho ľudského a hľadať to Božie. Zachrániť si môžeme život len vtedy, keď opustíme svet, nie telesne, samozrejme, ale duchovne. Lebo nič v tomto svete nám nepomôže pre večnosť. Len nasledovať Pána Ježiša a vyznať, že ON je náš Pán, a nič v tomto svete nás nemôže odlúčiť od Jeho lásky. Lebo ak sa my hanbíme za Neho na tomto svete, zapierame Ho v našich životoch, rodinách, vo vzťahoch, tak keď On znovu príde na túto zem, zaprie nás. Drahý priateľ, teraz je šanca kráčať s Ježišom týmto životom, prijať Ho do srdca a nechať sa Ním zachrániť.

Modlitba: Otče náš láskavý, Ty sa staráš o nás, nechceš, aby niekto zahynul. Ty nás miluješ. Ty si dal Svojho Syna, aby nás očistil, zmyl z nás hriech. My Ti ďakujeme za Tvoju lásku, za to, že Ti na nás záleží. Pokorne prosíme v mene Pána Ježiša Krista: s nami buď, veď, posilňuj a uisťuj nás, že sa nás na konci vekov zastaneš a s nami zostaneš. Amen.
Pieseň: ES 250
Autor: Miroslava Balková


Môj Duch ostane medzi vami, nebojte sa! Aggeus 2,5

Ježiš povedal: „Na svete máte súženie, ale dúfajte, Ja som premohol svet!“ Ján 16,33


1.Korinťanom 13,1-13 • Ámos 5,21-24 • Žalm 31• Modlíme sa za: Kompas – tréningové centrum