Zamyslenie na deň 10.11.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Jób 11,1-20

1 Nato Cofar z Naamy odpovedal takto: 2 „Ostane vari také množstvo slov bez odpovede?! Azda sa ten, čo má plno rečí, obháji? 3 Či tvoje bľabotanie umlčí mužov? Budeš sa posmievať, a nikto ťa nezahriakne? 4 Veď si povedal: ‚Moje učenie je rýdze a v tvojich očiach som čistý.‘ 5 Kiežby Boh prehovoril, otvoril proti tebe ústa 6 a porozprával ti tajomstvá múdrosti, lebo sú priveľmi zložité, aby si to pochopil. Vedz teda, že Boh ti odpúšťa viac, ako sa previníš. 7 Preskúmaš azda Boha a či bez zvyšku vystihneš dokonalosť Všemohúceho? 8 Je vyššia ako nebesia. Čo teda chceš robiť? Je hlbšia ako podsvetie. Čo teda môžeš vedieť? 9 Jej miera je dlhšia ako zem a širšia sťa more. 10 Ak sa priženie, dá ťa uväzniť a zvolá súd, kto mu v tom zabráni? 11 Veď on vie, kto sú ničomníci, a keď vidí neprávosť, vari jej nevenuje pozornosť? 12 Tupec môže tak nadobudnúť ostrovtip, ako sa divému oslovi môže narodiť človek. 13 Ak pripravíš svoje srdce a k nemu vystrieš svoje dlane, 14 ak vzdiališ neprávosť od svojej ruky a v tvojom stane nebude prebývať bezprávie, 15 potom pozdvihneš svoju nepoškvrnenú tvár, budeš pevným odliatkom z bronzu a nebudeš sa báť. 16 Zabudneš totiž na trápenie, spomenieš si naň ako na vodu, ktorá odtiekla. 17 Nad poludnie bude život jasnejší, temnota bude ako ráno. 18 Potom budeš dúfať, lebo je nádej, rozhliadneš sa a uložíš sa v bezpečí. 19 Natiahneš sa a nikto ťa nebude znepokojovať a mnohí si ťa budú chcieť získať. 20 Bezbožní však stratia zrak, ich útočisko padne a ich nádejou je, že vydýchnu dušu.“


Umenie mlčať. Takýto typ človeka poznáme veľmi dobre. Človeka, ktorý má odpoveď na všetky otázky, pričom sa veľmi dobre vyzná v mnohých veciach, udalostiach, ako aj v druhých ľuďoch. S neskrývanou iróniou takéhoto človeka prezývame „Všade bol, všetko videl“. No situácia sa tragicky dramatizuje, keď sa takýto postoj vyskytne v otázke utrpenia a cudzieho nešťastia. Tak, ako to bolo v prípade tretieho Jóbovho priateľa, Cófara. Ten v tom má pri pohľade na utrápeného Jóba „jasno“: Jób zhrešil, a tu je výsledok! Má len to, čo si zaslúžil! Cófar mieri svojimi rečami o hriechu priamo do Jóbovho srdca a strieľa presne. Na prvý pohľad sa môže zdať, že Cófar pozoruhodne dobre pozná dôvody Božieho konania. Lenže pravdou je, že jeho pokrytecké mudrovanie a odsúdenie vlastného priateľa pramenia z plytkej viery a vlastnej neistoty. Kiežby radšej mlčal! Kiežby bol radšej schopný zaplakať s plačúcim! No kiežby sme toho boli schopní aj my sami! A kiež by sme pri pohľade na ľudské utrpenie dokázali dať zakaždým prednosť obyčajnej ľudskosti a praktickej pomoci! Tak, ako to vidíme na príklade Ježiša Krista, ktorý sa dokázal radovať s radujúcimi, ako i plakať s plačúcimi. Do ľudskej biedy a utrpenia prinášal novú nádej a vieru. A tak koná i dnes – pri tebe i pri mne. Učme sa konať podobne s modlitbou na perách: „Daj mi, Pane, silu mlčať, keď treba, a pomôž mi nezostať ticho, keď hovoriť mám.“

Pieseň: ES 549
Autor: Tatiana Beňuchová


Beda tým, čo sú vo vlastných očiach múdri a sami pred sebou rozumní! Izaiáš 5,21

Všetci sa zaodejte do pokory jedni voči druhým. 1.Petra 5,5


Matúš12,32-37 :: Modlíme sa za: Závažná Poruba (LOS)