Zamyslenie na deň 10.11.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ezechiel 34,1-16

1 Potom mi zaznelo slovo Hospodinovo: 2 Človeče, prorokuj proti pastierom Izraela! Prorokuj a povedz im, totiž pastierom: Takto vraví Hospodin, Pán: Beda pastierom Izraela, ktorí pasú sami seba! Či pastieri nemajú pásť stádo? 3 Tuk jete i vlnou sa odievate, tučné zvieratá zabíjate, ale stádo nepasiete. 4 Slabé ste neposilňovali a choré neliečili, poranené neobväzovali a porozháňané nezavracali, ani stratené nevyhľadávali, ale ovládali ste ich mocou a násilím. 5 Preto boli rozptýlené, bez pastiera, slúžili za potravu všelijakej divej zveri a boli rozptýlené. 6 Moje ovce blúdili po všetkých vysokých kopcoch i po celej šírej krajine, sú rozptýlené moje ovce, ani ich nik nehľadá. 7 Preto, pastieri, počúvajte slovo Hospodinovo: 8 Akože žijem – znie výrok Hospodina, Pána – pretože moje stádo sa stalo korisťou a moje ovce slúžili za pokrm všelijakej divej zveri, pretože nebolo pastiera a pastieri sa nestarali o moje stádo, ale pásli samých seba, a moje stádo nepásli – 9 preto, pastieri, počúvajte slovo Hospodinovo: 10 Takto vraví Hospodin, Pán: Ajhľa, ja som proti pastierom, budem vyhľadávať svoje stádo z ich ruky a nedovolím im pásť stádo; pastieri už nebudú pásť samých seba! Tak vytrhnem svoje ovce z ich tlamy a už im viac nebudú pokrmom. 11 Lebo takto vraví Hospodin, Pán: Teraz som tu ja; pozhľadúvam svoje ovce a postarám sa o ne. 12 Ako sa pastier stará o svoje stádo v deň, keď je uprostred svojho rozptýleného stáda, tak sa aj ja postarám o svoje ovce a vytrhnem ich zo všetkých miest, do ktorých boli zahnané za oblačného a tmavého dňa. 13 Vyvediem ich z národov, zhromaždím ich z krajín, dovediem ich na vlastnú pôdu a budem ich pásť na izraelských vrchoch, v údoliach riek a na všetkých osídlených miestach krajiny. 14 Na dobrej paši ich budem pásť a na vysokých izraelských vrchoch bude ich pastvina. Tam budú líhať na dobrej pastve a na dobrej paši sa budú pásť na vrchoch Izraela. 15 Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať – znie výrok Hospodina, Pána. 16 Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním, ale tučné a silné vyhubím; budem ich pásť, ako sa patrí.


Hospodin je môj Pastier. Prorok Ezechiel patrí spolu s Izaiášom, Jeremiášom a Danielom k štyrom veľkým prorokom Starej zmluvy. Ich dielo spočíva v tom, že predpovedali budúcnosť – radostnú, ale aj menej radostnú. Povzbudzujú a nabádajú ľudstvo k tomu, aby sa bálo, a tak sa vyvarovalo bezbožnosti. Ich ďalšou, nemenej dôležitou úlohou je zvestovanie Krista a Nového Zákona. V 34. kapitole proroka Ezechiela sa hovorí proti pastierom izraelského národa. Ezechiel prorokuje, že Hospodinovo stádo sa stalo korisťou a Jeho ovce slúžia za pokrm všelijakej divej zveri, pretože nebolo pastiera a pastieri sa nestarali o svoje stádo. My už dnes vieme, že prišiel na svet Pastier, ktorého Ezechiel predpovedal. Ten Pastier nám zasľúbil: „Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať. Stratené vyhľadám, porozháňané zavrátim, poranené obviažem a choré posilním.“ Ten Pastier – Ježiš Kristus, predpovedaný prorokmi, naozaj prišiel. Dajme sa Mu nájsť, aby nás zavrátil, zranených obviazal a chorých posilnil! Pri tomto Pastierovi nikdy nebudeme mať nedostatku!
Autor: Ivana Krištová
Pieseň: ES 512


Jeremiáš povedal: Pre rany dcéry môjho ľudu zronený som, smútim. Či nieto balzamu v Gileáde? Či tam nieto lekára? Jeremiáš 8,21.22

Ježiš hovorí: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí! Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnych kajať sa. Lukáš 5,31-32


Lukáš 22,49-53 :: MODLÍME SA ZA: Tekovské Lužany (Dn)