Zamyslenie na deň 10.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 4,1-16

1 Potom Adam poznal svoju ženu Evu; ona počala a porodila Kaina. Povedala: Dostala som muža od Hospodina. 2 Potom porodila Ábela, jeho brata; Ábel bol pastierom oviec, Kain bol však roľníkom. 3 Po nejakom čase Kain priniesol Hospodinovi obeť z plodín poľa. 4 Aj Ábel obetoval z prvorodeniat svojho stáda, a to z najtučnejších. Vtedy Hospodin priaznivo zhliadol na Ábela a na jeho obeť, 5 ale na Kaina a na jeho obeť nezhliadol. Nato Kain vzbĺkol veľkým hnevom a zamračila sa mu tvár. 6 Hospodin však riekol Kainovi: Prečo si vzbĺkol hnevom a prečo sa ti zamračila tvár? 7 Zaiste, ak budeš dobre robiť, rozjasní sa ti; ak však nebudeš dobre robiť, hriech striehne pri dverách, na teba je upriamená jeho žiadostivosť; ale ty ho opanuj! 8 Nato Kain povedal svojmu bratovi Ábelovi: Poďme na pole. Keď boli na poli, Kain napadol brata Ábela a zabil ho. 9 Tu riekol Hospodin Kainovi: Kde je tvoj brat Ábel? A on odvetil: Neviem; či som ja strážcom svojho brata? 10 Nato Boh riekol: Čo si to urobil? Hlas krvi tvojho brata volá zo zeme ku mne. 11 Teraz budeš kliatbou zahnaný z pôdy, ktorá otvorila ústa, aby prijala krv tvojho brata z tvojich rúk. 12 Keď budeš obrábať pôdu, nebude ti viac dávať svoju silu; tulákom a bludárom budeš na zemi. 13 I povedal Kain Hospodinovi: Väčší je môj trest, než by som ho vládal zniesť.  14 Ajhľa, dnes ma odháňaš z pôdy a ja sa musím skrývať pred tvojou tvárou; budem tulákom a bludárom na zemi; a kto ma stretne, zabije ma. 15 Hospodin mu však riekol: Práve preto, ktokoľvek by zabil Kaina, odnesie si sedemnásobnú pomstu. A Hospodin urobil Kainovi znak, aby ho nikto, kto ho stretne, nezabil. 16 Vtedy Kain odišiel od tváre Hospodinovej a býval v krajine Nód, východne od Édenu.


Vzdialený od Boha. Na základe príbehu vidíme, že aj Kain a Ábel si uvedomovali svoju hriešnosť, ale chceli žiť blízko Boha. Obaja pristupovali k Nemu podobne, ale nie tou istou cestou. Obaja obetovali, obaja kládli obete na oltár (čo sa ponímalo ako prosba o odpustenie hriechov), ale Kain položil na oltár to, čo bolo jemu blízke, Ábel zas to, čo ustanovil Boh ešte v raji. Totiž to, čo je napísané v Žid 9,22: „Bez vyliatia krvi niet odpustenia.“ Vidíme to už v raji, keď po páde prvých ľudí do hriechu Boh dáva Adamovi a Eve odevy z kože (1M 3,21), aby zakryl ich nahotu. Kde sa vzala tá koža? Muselo zomrieť zviera. Musela byť vyliata krv pre hriech človeka. Ábel prosí o odpustenie svojich hriechov tým, že obetuje zviera, ako to ustanovil Boh. Kain si chce získať Božiu priazeň tým, čo je jemu blízke – obetuje plodiny zeme. – – Aj dnes sú ľudia, ktorí sa chcú dostať k Bohu spôsobom, ktorý je im blízky. Niektorí hovoria, že sú blízko Boha, keď sú v horách, iní keď bicyklujú, či cvičia jógu, bojové umenie, športujú… Boh hovorí, že je len jedna cesta, ako môžeme k Nemu prísť: cez Jeho Syna Ježiša Krista, ktorý zomrel pre naše hriechy, aby bola naša vina splatená, aby sme mohli žiť s Bohom. Kiež by sme každý deň pristupovali k Bohu skrze obeť Pána Ježiša!
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, za Tvoju obeť. Odpusť, že sme niekedy ako Kain a dávame Bohu bez hlbokej viery o čo nemá záujem. Oživuj v nás ducha, aby sme už konali to, čo máme. Amen.
Autor: Michal Belanji
Pieseň: ES 465


Ruka nášho Boha bola nad nami a ochránila nás. Ezdráš 8,31

Ježiš hovorí: Moje ovce počúvajú môj hlas, aj ja ich poznám a nasledujú ma. Ja im dávam večný život, a nezahynú naveky, a nikto mi ich nevytrhne z ruky. Ján 10,27-28


1.Jána 1,5-7 :: Modlíme sa za: Gemerské Teplice (Ge)