Zamyslenie na deň 1.8.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

AUGUST
Choďte a kážte: Priblížilo sa kráľovstvo nebeské. Matúš 10,7


Matúš 7,12-23

12 Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci. 13Vchádzajte tesnou bránou, lebo priestranná brána a široká cesta vedie do zahynutia, a mnohí ňou vchádzajú; 14 ale do života vedie tesná brána a úzka cesta, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú. 15 Varujte sa falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci. 16 Po ovocí poznáte ich. Či oberajú z tŕnia hrozno alebo z bodľačia figy? 17 Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, ale planý strom rodí zlé ovocie. 18 Nemôže dobrý strom donášať zlé ovocie, ani planý strom donášať dobré ovocie. 19 Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. 20 Tak teda po ovocí poznáte ich. 21 Nie každý, kto mi hovorí: Pane, Pane! vojde do kráľovstva nebeského, ale ten, kto činí vôľu môjho Otca nebeského. 22 Mnohí mi povedia v onen deň: Pane, Pane, či sme neprorokovali v Tvojom mene, či sme nevyháňali démonov v Tvojom mene a či sme nerobili mnohé divy v Tvojom mene? 23 A vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa, páchatelia neprávosti!


Hlavná úloha. Pán Ježiš vo Svojej Reči na vrchu citoval zlaté pravidlo: „Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte aj vy im…“ (Mt 7,12). V tej istej kázni povedal: Milujte svojich nepriateľova modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú“ (Mt 5,44). Zavádzanie týchto dôležitých pravidiel do praxe môže skutočne viesť k pokoju a harmónii. Hneď po zlatom pravidle nás však Pán Ježiš volá k rozlišovaniu: Varujte sa (dajte si pozor na) falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vo vnútri sú draví vlci!“ (Mt 7,15). Úcta k druhým a rozlišovanie pravdy idú nerozlučne ruka v ruke spolu. Našou úlohou je hlásať pravdu s láskou a rešpektovať osobné rozhodnutie každého tak, ako to robí Boh. Pán však dáva každému človeku možnosť slobodne sa rozhodnúť, či Boha prijmú alebo Ho odmietnu. – – Ak si chceme získať rešpekt iných, musíme im sami prejaviť rešpekt. Je to dôležitý krok k vytváraniu si príležitostí na to, aby sme mohli prinášať zvesť o Ježišovi Kristovi, ktorý povedal: Ja som cesta, pravda i život“ (Jn 14,6).
Modlitba: Bože, ďakujeme, že nie si jednostranný! Ďakujeme, že nás učíš milovať nepriateľov, ale aj dávať si pozor na podvodníkov! Nech nás Tvoj Duch vždy vedie a varuje! Amen.
Pieseň: ES 479
Autor: Jozef Vereščák


Ale Ty, Hospodine, nevzďaľuj sa! Ty, sila moja, poponáhľaj sa mi na pomoc! Žalm 22,20

Pavol hovoril: Ale Boh mi pomáhal až do dnešného dňa; a tak tu stojím a svedčím malému aj veľkému. Skutky apoštolov 26,22


Matúš 18,1-6 :: Modlíme sa za: Skalica (My)