Zamyslenie na deň 1.7.2018

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JÚL
Heslo mesiaca: Rozsievajte si podľa spravodlivosti, žnite podľa lásky! Preorte si úhor, lebo tu je čas hľadať Hospodina, dokiaľ nepríde a neskropí vás spravodlivosťou! Ozeáš 10,12


5. nedeľa po Svätej Trojici
Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží. Efezským 2,8


1.Mojžišova 12,1-4a

1 Hospodin riekol Abrámovi: Vyjdi zo svojej krajiny, zo svojho príbuzenstva i z domu svojho otca do krajiny, ktorú ti ukážem. 2 Urobím ťa veľkým národom, požehnám ťa a tvoje meno zvelebím, tak sa staneš požehnaním. 3 Žehnať budem tých, čo teba žehnajú, prekľajem toho, čo tebe zlorečí, a v tebe budú požehnané všetky čeľade zeme. 4 Vtedy Abrám odišiel, ako mu prikázal Hospodin;


Vyjdi, Abrahám! To think out of the box = doslovne: „myslieť mimo krabicu“, „myslieť originálne, nekonvenčne“. Táto anglická fráza chce naznačiť, aké dôležité je niekedy pozrieť sa na veci zvonku. Opustiť zaužívané spôsoby. Oslobodiť sa od vecí, ktoré nás zväzujú a nedovolia nám poriadne sa nadýchnuť. Niečo podobné platí aj v kontexte Božieho povolania. Pán Boh nás pozýva do nového života, lebo ten starý je nevyhovujúci. Boh nám týmto spôsobom ukazuje, že ak chceme zažiť niečo nové, kvalitatívne iné, než v čom žijeme, je potrebné z toho vyjsť. Preto Boh k Abrahámovi prichádza s príkazom: „Vyjdi!“ V pôvodnom texte je to zvláštny, intenzívny imperatív, ktorý sa v Abrahámovom živote opäť objaví až v 22. kapitole, keď má vyjsť k obetovaniu svojho syna Izáka. Sú to dve kľúčové abrahámovské udalosti. Ako keby nám Pán Boh chcel povedať: ak chceš urobiť ozaj veľký krok vo svojom živote, tak musíš vystúpiť zo svojich starostí, predstáv, myslenia a predsudkov a vstúpiť do nového sveta, ktorý ti ponúkam a do ktorého ťa povolávam. – – Milý brat, milá sestra, z čoho musíš vystúpiť, vyjsť alebo dokonca utiecť, aby si správne videl, čo všetko ti Pán Boh pripravuje v novom svete? Nasleduj príklad Abraháma, aby si aj ty bol súčasťou nového národa, požehnaných zasľúbení, ale aj novej zeme, do ktorej nás volá náš Pán Ježiš Kristus!
Autor: Milan Kubík
Pieseň: ES 648


Lebo som ťa bil vo Svojom hneve, ale vo Svojej priazni som sa zľutoval nad tebou. Izaiáš 60,10

Preto buďte dokonale triezvi, dúfajte v milosť, ktorá vám bude daná pri zjavení Ježiša Krista. 1.Petra 1,13


Lukáš 5,1-11 :: 1.Korintským 1,18-25 :: Žalm 73 :: Modlíme sa za: Evanjelické gymnáziá