Zamyslenie na deň 1.7.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

JÚL
A za to sa modlím, aby sa vaša láska vždy viac a viac rozhojňovala v pravom poznaní a v každej skúsenosti. Filipským 1,9


Skutky apoštolov 13,26-43

Mužovia, bratia, synovia z rodu Abrahámovho, a tí, čo sa medzi vami boja Boha, nám bolo poslané slovo tohto spasenia. 27 Lebo obyvatelia jeruzalemskí a ich poprední mužovia Ho nepoznali a tým, že Ho odsúdili, naplnili reči prorocké, ktoré čítavame každú sobotu, 28 a hoci nenašli príčiny smrti, predsa žiadali Piláta, aby Ho dal zahubiť. 29 A keď vykonali všetko, čo bolo napísané o Ňom, sňali ho z kríža a položili do hrobu. 30 Ale Boh Ho vzkriesil z mŕtvych, 31 a mnoho dní zjavoval sa tým, čo prišli s Ním z Galiley do Jeruzalema a teraz sú Mu svedkami pred ľudom. 32 Aj my vám zvestujeme evanjelium, že zasľúbenie, dané otcom, 33 splnil Boh nám, ich deťom, vzkriesiac Ježiša. Ako je napísané aj v druhom žalme: Ty si môj syn; ja som Ťa splodil dnes. 34 A že vzkriesil z mŕtvych, aby sa nikdy viac nevrátil do porušenia, to predpovedal takto: Dám vám sväté zasľúbenie, učinené Dávidovi. 35 Preto hovorí aj na inom mieste: Nedovolíš, aby Tvoj Svätý podľahol záhube. 36 Lebo keď Dávid poslúžil svojmu pokoleniu po vôli Božej, umrel a bol pripojený k otcom: videl teda porušenie. 37 Ale Ten, ktorého Boh vzkriesil, nevidel porušenie. 38 Vedzte teda, mužovia, bratia, že sa vám skrze Neho zvestuje odpustenie hriechov a že od všetkých (hriechov), od ktorých vás ani zákon Mojžišov nemohol ospravedlniť, 39 je každý veriaci ospravedlnený skrze Neho. 40 Preto hľaďte, aby neprišlo na vás, čo povedali proroci: 41 Pozrite, pohŕdači, divte sa a zahyňte, pretože vykonám za vašich dní skutok, ktorému neuveríte, aj keď by vám niekto rozprával o ňom. 42 Keď potom vychádzali, prosili ich, aby im aj na druhú sobotu hovorili o týchto veciach. 43 A keď sa zhromaždenie rozchádzalo, mnoho Židov a bohabojných prozelytov nasledovalo Pavla a Barnabáša, ktorí hovorili s nimi a povzbudzovali ich, aby zotrvali v milosti Božej.


Navštív niekoho – tak, ako apoštol Pavel! Zdá sa mi až neuveriteľné, že to nepríjemné, čo hovoril apoštol Pavel židom, ich oslovilo a chceli to počuť ešte raz. Iste im to hovoril s láskou, záujmom. Záležalo mu na tých ľuďoch. To sa nedá prehliadnuť. Lenže, žiaľ, ani nezáujem sa neprehliada. Sme schopní ľuďom zamlčať cestu záchrany. Všimli sme si, že žatvy je mnoho, ale robotníkov málo? Aj mňa „zabíja“ starosť o pozemský život, avšak dá sa to prekonať. Vytvor skupinku dvoch – troch ľudí, ktorí budú pravidelne navštevovať potrebných! Hovorme s ľuďmi, napríklad o milosti – tak, ako apoštol Pavel (v. 43). Je mi naozaj ťažko z toho, koľko ľudí sa spolieha na vlastné skutky. Ako je to u teba? Akú cestu si si zvolil/a? Budeš prijatý/á do neba pre zásluhy Pána Ježiša z milosti, alebo preto, že si robil viac dobrých skutkov ako zlých? Akú cestu si volia tvoji blízki? Je každému jasné, že len z milosti (nezaslúžené odpustenie). Modlím sa za to, aby každý v našom okolí pochopil, čo znamená „milosťou ste spasení“ (Ef 2,8).
Autor: Dušan Roháček
Pieseň: ES 466


Keď myslím: Kláti sa mi noha, podopiera ma Tvoja milosť, Hospodine. Žalm 94,18

Pavol píše: Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista. 2.Korintským 1,21


Jonáš 2,1-11 :: MODLÍME SA ZA: Modra-Kráľová (Ba)