Zamyslenie na deň 1.5.2016

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Heslo na mesiac máj:
Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? 1.Korintským 6,19

5. nedeľa po Veľkej noci. Rogate (Modlite sa!)
Požehnaný Boh, ktorý neodmietol moju modlitbu a neodňal mi Svoju milosť! Žalm 66,20


1.TIMOTEOVI 2,1-6A

1  Predovšetkým teda napomínam, aby sa konali prosby, modlitby, príhovory a ďakovania za všetkých ľudí,   2  za kráľov a za všetkých vysoko postavených, aby sme tichým a pokojným životom žili v úplnej pobožnosti a statočnosti.   3  Toto je dobré a príjemné pred naším Spasiteľom Bohom,   4  ktorý chce, aby všetci ľudia boli spasení a poznali pravdu.   5  Jeden je totiž Boh, jeden aj Prostredník medzi Bohom a ľuďmi, človek Ježiš Kristus,   6  ktorý dal seba ako výkupné za všetkých ako svedectvo vo vopred určenom čase.


Menej šomri a viac pros! Apoštol napomína, aby sa konali prosby za všetkých ľudí aj za predstavených. Koľko sa nasťažujeme a našomreme na tých našich politikov, starostov a primátorov?! Je to vďačná téma rečí v rodinách aj v čakárňach, vo vlakoch, v susedských debatách…! Koľko sa našomreme aj v cirkvi?! Na každého máme nejakú sťažnosť a ťažké srdce. Menej šomri a viac pros! Čas, ktorý si reptal – mal si venovať modlitbe za tých, na ktorých si sa sťažoval. Možno práve preto konajú zle, že sa za nich nemodlíš. Ak by podobne, ako my, konal Boží Syn, nikdy by neprišiel na túto Zem zachrániť človeka. V nebesiach by sa utvrdzoval s Otcom i s Duchom Svätým v tej pravde – a to je istá pravda o nás – že všetci ľudia sú hriešni a nič iné si nezasluhujú, len trest, smrť (R 5,12). Ale On koná inak: Prišiel, aby hľadal a zachraňoval, čo by bez Neho muselo zahynúť (L 19,10) a spolu s Duchom Svätým sa prihovára za nás u nebeského Otca (R 8,34; R 8,26). A my sa Mu máme podobať. Menej šomrať a viac prosiť: Prajme ľuďom okolo seba Božiu milosť, Božiu lásku, Jeho dary, modlime sa aj za kazateľov Božieho Slova, za presbyterov a ostatných zodpovedných v našich cirkevných zboroch, za seniorov, biskupov, za starostov a vládnych činiteľov! Prv, ako nás napadne sa na nich sťažovať, najprv sa za nich pomodlime, aby ich Pán priviedol na Svoje cesty a požehnával ich vo všetkom dobrom!
Autor: Boris Mišina
Pieseň: ES 652


Dám im srdce, aby ma poznali, že ja som Hospodin. Jeremiáš 24,7

Ježiša Krista, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, zachovávaj v pamäti. 2.Timoteovi 2,8


JÁN 16,23B-28(29-32)33 :: ŽALM 93 :: MODLÍME SA ZA: EVANJELICKÉ GYMNÁZIÁ