Zamyslenie na deň 1.2.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

FEBRUÁR
Lebo tak súdim, že utrpenia terajšej doby nie sú rovné sláve, ktorá sa má zjaviť na nás. Rímskym 8,18


Rímskym 5,1-11

1 A tak ospravedlnení z viery máme pokoj s Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista. 2 Skrze Neho dostal sa nám vierou aj prístup k milosti, v ktorej stojíme. A chválime sa nádejou slávy Božej. 3 No nielen to, ale sa chválime aj súženiami, lebo vieme, že súženie vedie k vytrvalosti, 4 vytrvalosť k osvedčenosti, osvedčenosť k nádeji. 5 A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. 6 Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí, v určený čas umrel za bezbožných. 7 Lebo za spravodlivého sotvakto umrie, aj keď sa za dobrého azda niekto umrieť odhodlá. 8 Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni. 9 O čo skorej budeme teda zachránení od hnevu skrze Neho, keď sme teraz ospravedlnení Jeho krvou?! 10 Lebo ak sme boli zmierení s Bohom smrťou Jeho Syna už vtedy, keď sme boli nepriatelia, o čo skorej budeme zachránení Jeho životom, keď sme zmierení?! 11 Nielen to, ale aj chválime sa Bohom skrze svojho Pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz došli zmierenia.


Chváľte sa Jeho svätým menom! (1Kron 16,10). Je v našej prirodzenej povahe žalovať a stažovať sa, ale aj sa chváliť. Najmä vtedy, keď máme vedľa seba blízku osobu, ktorá nás vypočuje, povzbudí, poteší a vie sa s nami aj radovať. Čím sa chváliš? Rodinou, deťmi, každodennými úspechmi, či všednými radosťami? Alebo aj tým, že môžeš denno-denne všetko prežívať v pokoji, ktorý dáva jedine ON (v.1)? Pokoj vám! – Áno, Pán Ježiš nám priniesol pokoj, pretože nás neskonale miluje. Nie pre naše zásluhy, ale len z lásky k nám dal Svoj život ako obeť za naše hriechy (v.6-9). A chválime sa aj nádejou Jeho slávy (v.2). Nádej ukazuje na budúcnosť s Ním (v.10), ktorú v moci Ducha Svätého môžeme trpezlivo očakávať. Chválime sa však aj súženiami? Áno, aj prežívanie ťažkostí, problémov patrí k nášmu duchovnému rastu. Budujú našu trpezlivosť, posilňujú charakter a prehlbujú dôveru v Boha. Jeho láska k nám je nám skrze Ducha Svätého rozliata v srdciach (v.5) a robí nás schopnými žiť každodenný život v sile Jeho moci. Kráľ Dávid sa chválil Hospodinom. Chváľ sa Ním aj ty, lebo On je hoden všetkej cti a slávy! Ani život, trápenie, čo človeka mučí, sláva, hanba, môj Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, za všetko, čo dávaš do nášho života! Či už dary, alebo súženie. Ďakujeme, že vedieš naše srdcia, aby sme s darmi nespyšneli a v súženiach nezatrpkli, ale zosilneli na vnútornom človeku! Amen.Pane, nič nás nerozlúči; preto na Tebe staviam duše hrad bezpečný, v Tebe základ spásy mám, v Tebe život večný.
Pieseň: ES 454
Autor: Eva Balážová


Hospodine, naslúchaj mojim slovám a povšimni si môj vzdych! Pozoruj hlas môjho volania, Kráľ môj a Boh môj, lebo k Tebe sa modlím. Žalm 5,2-3

Verím! Pomôž mojej nevere! Marek 9,24


Kolosenským 1,24-29 :: Modlíme sa za: Hrachovo (Ri)