Zamyslenie na deň 1.10.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

OKTÓBER
Ale keď ty dávaš almužnu, nech nevie tvoja ľavica, čo robí pravica. Matúš 6,3


Matúš 19,16-30

16 A hľa, pristúpil k Nemu ktosi a spýtal sa: Dobrý Majstre, čo dobrého robiť, aby som mohol mať večný život? 17 Odpovedal mu: Čo sa ma spytuješ o dobrom? Jeden je dobrý, Boh. A ak chceš vojsť do života, zachovávaj prikázania. 18 On sa spýtal: Ktoré? Ježiš riekol: Tieto: Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevydáš krivé svedectvo,

19 cti otca i matku, miluj blížneho ako seba samého. 20 Mládenec Mu odpovedal: Toto všetko som zachovával od svojej mladosti; čo mi ešte treba? 21 Riekol mu Ježiš: Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebesiach; potom príď a nasleduj ma! 22 Keď mládenec počul túto reč, odišiel zarmútený, lebo mal mnoho majetku. 23 Nato riekol Ježiš svojim učeníkom: Veru vám hovorím, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva. 24 A nadto vám hovorím: Ľahšie je ťave prejsť uchom ihly, ako bohatému vojsť do kráľovstva nebeského. 25 Keď to učeníci počuli, veľmi užasli a povedali: Kto teda môže byť spasený? 26 Ježiš sa zahľadel na nich a odpovedal: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. 27 Vtedy Mu riekol Peter: Ajhľa, my sme všetko opustili a nasledovali sme Ťa; čo teda budeme mať za to? 28 Ježiš im odpovedal: Veru vám hovorím: Pri obnovení sveta, keď Syn človeka zasadne na trón svojej slávy, aj vy, ktorí ste ma nasledovali, zasadnete na dvanásť trónov a budete súdiť dvanásť kmeňov izraelských. 29 A ktokoľvek opustil domy, alebo bratov, alebo sestry, alebo otca alebo matku, alebo ženu alebo deti alebo pole pre moje meno, omnoho viacej dostane a bude dedičom večného života. 30 A mnohí prví budú poslední, a poslední prví.


Večný život nadovšetko. Len ako? Túžba po večnom živote sprevádza ľudstvo od nepamäti. Ako ho dosiahnuť? Čo dobré robiť? Dobrý Majster poukáže na dobrého Boha. Žiť podľa Jeho vôle, podľa Jeho prikázaní. Snažíme sa. No, niečo viac by sa žiadalo… Niečo nad normu, aby sme si zaslúžili odmenu večného života. Sme takí, ako bohatý mládenec. Chceli by sme ho dosiahnuť vlastným úsilím a neuvedomujeme si, že Pán Boh nechce náš výkon, ale – nás… Chce naše myšlienky, slová, nás celých. Úplné odovzdanie sa Jemu. Potom pochopíme, prečo a čo chce aj od onoho mládenca. Nie jeho chudobu, ale: „choď, zbav sa toho, čo je ti na ťarchu, aby si Mi mohol patriť celý…“ Lipnutie na vlastných hodnotách vedie k smútku a je väčšou prekážkou spásy, ako ucho ihly pre ťavu. Paradox, ale je to tak. „U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.“ Bohatstvo, ktoré dáva Pán Ježiš, je viac, než to naše. Je prejavom Jeho lásky. Lipneme na tom našom, malom a nechceme to Jeho „viac“… – – Učeníci sú z toho hotoví! „Všetko sme opustili a nasledovali sme ťa. Čo za to?“ Takí sme, takto kalkulujeme aj my. Petrove slová môžeme vnímať aj ako úprimné vyznanie. Veď Pán Ježiš na ne reaguje pozitívne. Ak to bolo pre moje meno, dostanete omnoho viac. Nevymôžeme si to vlastným úsilím. Veď je to Boží dar, ktorý je pripravený všetkým verným, aby boli dedičmi večného života.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že nám daruješ večný život. Ďakujeme, že tento život máme žiť už tu. Nasledovať Ťa a dávať chudobným zo svojho. Prosíme, ži Svoju lásku cez nás. Amen.
Pieseň: ES 449
Autor: Vladimír Ferenčík


Ja v Boha dúfam, nebojím sa, čo mi urobí človek? Žalm 56,12

Pavol píše: Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Filipským 4,13


2.Mojžišova 23,20-25(26-27) :: Modlíme sa za: Vrbovce (My)